Nové „hasičské normy“ pro dětské skupiny – co a kdy se chystá?

Od 1. října 2021 je dle zákona 247/2014 Sb. nutnou podmínkou pro udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině také zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany, které se prokazuje doložením dokladu prokazujícího splnění požadavků požární ochrany zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu (tedy projektantem s autorizací v oblasti požární bezpečnosti osob).

Co přesně je potřeba doložit?

K žádosti o zápis do evidence je potřeba přiložit následující dokumenty:

 • projekt od autorizovaného inženýra, tedy zpracované požárně-bezpečnostní řešení
 • u staveb kategorie II a III podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva také schválení prostor ze strany hasičů – tzv. závazné stanovisko místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, jakožto dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které potvrdí správnost posouzení a návrhu požární bezpečnosti dětské skupiny

Podrobněji je problematika rozebrána v dokumentu MPSV „Podmínky požární bezpečnost dětských skupin“.

Dokument zpracovává osoba, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (tedy projektant s tzv. „kulatým razítkem“). Tento projektant také posoudí, do které kategorie staveb viz výše prostory spadají a zda tedy bude potřeba jejich schválení ze strany hasičů.

Od kdy povinnost platí?

Zatímco dětské skupiny, které nově vznikají, musejí výše uvedené dokumenty dokládat na MPSV již jako přílohu žádosti o oprávnění, dětské skupiny, které vznikly před 30. 9. 2021, mají čas na jejich doložení do 30. září 2023.

Problém je ten, že aktuálně prochází novelizací vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, kterou se hasiči při zpracování požárně-bezpečnostního řešení řídí. Novela měla být schválena v druhé polovině roku 2022, což se ale určitě nestihne. MPSV proto plánuje novelu zákona 247/2014 Sb. o dětských skupinách, která by prodloužila termín pro splnění této povinnosti tak, aby provozovatelé nechávali zpracovávat PBŘ již v souladu s novou verzí vyhlášky. Prodloužení termínu pro doložení není zatím jisté.

Dětské skupiny, které jsou již zapsány v evidenci, mají tedy aktuálně dvě možnosti – nechat si PBŘ zpracovat podle aktuálně platných předpisů, nebo vyčkávat na novelizaci vyhlášky. Doporučujeme situaci konzultovat s autorizovanou osobou – je možné, že zatímco podle stávajících pravidel vaše prostory podmínky splní, podle nové vyhlášky už je splňovat nebudou, případně ale také obráceně. Pokud si provozovatel dětské skupiny PBŘ nechá zpracovat nyní a nyní jej také doloží do evidence, bude mít splněnou povinnost dle zákona 247/2014 Sb. Stejně ale bude muset splnit podmínky nové požární vyhlášky, až tato vyjde – je nicméně pravděpodobné, že na toto splnění bude mít více času, protože sama vyhláška 23/2008 v sobě bude mít zakotvena přechodná období.

Co budou muset prostory splňovat?

Provozovatelé musejí výše uvedenými dokumenty doložit, že stav stavby a prostor dětské skupiny splňuje podmínky požární ochrany. Důležité jsou tedy dva aspekty:

 1. nesmí se jednat pouze o návrh požárně-bezpečnostního řešení, ale o zhodnocení skutečného stávajícího stavu
 2. hodnotí se celá stavba jako celek – v případě více dětských skupin vedle sebe se tyto posuzují dohromady, v případě, že dětská skupina je ve větší stavbě, kde jsou umístěny další provozy nebo např. byty, je potřeba toto také v PBŘ zhodnotit

Pozor! Vzhledem k tomu, že legislativní proces vyhlášky 23/2008 není ukončen, není možné finálně určit, co budou muset dětské skupiny od podzimu 2023 splňovat. Následující informace vycházejí z Přehledu požadavků požární ochrany vydaného MPSV ke dni 1.8.2022.

Požadavky požární ochrany pro dětské skupiny jsou stanoveny samostatně pro různé kategorie dětských skupin v návaznosti na počtu dětí v uvedených provozech (nejedná se o kategorie staveb viz výše):

a) Kategorie 1: DS max pro 6 dětí včetně a zároveň jen jedna DS v jedné stavbě
b) Kategorie 2: více DS s kapacitou do 6 dětí nebo 1 či více DS s kapacitou od 7 do 12 dětí
c) Kategorie 3: DS s kapacitou více než 12 dětí

1. Umístění DS musí být nejvýše ve 2. nadzemním podlaží

 • neplatí pro kategorii 1
 • DS nesmí být ani v jakémkoli podzemním podlaží
 • podmínkou provozu DS ve vyšším podlaží nebo v podzemním podlaží je únikový východ přímo na volné prostranství (přímo = po rovině nebo rampě s max. 3 schody)
 • co je považováno za které podlaží určí autorizovaná osoba, v případě členitější budovy může být vyžadováno hodnocení podlažnosti, které bude součástí PBŘ

2. Jsou dány požadavky na použití povrchových úprav stavebních konstrukcí

 • neřeší se u kategorie 1
 • jsou stanoveny tzv. „třídy reakce na oheň“ pro povrchy stropů, podhledů, stěn a podlahové krytiny
 • je možné využít protipožární podlahové krytiny vč. např. koberců, které mohou splňovat požadavky na třídu
 • přesně určí a vypočítá autorizovaná osoba

3. Každá DS musí tvořit samostatný požární úsek

 • požární úsek = část stavby oddělená od ostatních částí požárně dělícími konstrukcemi, tedy požárními stěnami, požárními stropy a požárními uzávěry otvorů
 • neplatí pro kategorii 1, kde DS s kapacitou do 6 dětí může být součástí požárního úseku bytu či domu
 • dětské skupiny s kapacitou nejvýše 12 dětí mohou být součástí požárního úseku bytu
 • autorizovaný inženýr posuzuje požární odolnost požárně dělících konstrukcí (podle ČSN 73 0802) – standardní zděné stěny a železobetonové stropy jsou většinou pro oddělení požárních úseků v pořádku, oddělení požárních úseků nicméně vyžaduje také požární dveře a další opatření
 • požárně oddělena nemusí být výdejna jídel, kuchyň – vývařovna už ano

4. Jsou stanoveny požadavky na únikovou cestu z dětské skupiny

 • je dána maximální délka, minimální šířka, průchodnost dveří apod.
 • pro kategorii 3 musí z požárního úseku dětské skupiny vést dvě únikové cesty

5. Prostory musejí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace a přenosnými hasicími přístroji

Přesné požadavky a to, zda je vaše dětská skupina splňuje, musí posoudit autorizovaná osoba právě ve zpracovaném požárně-bezpečnostním řešení.

Tip: Potřebujete zpracovat požárně-bezpečnostní řešení? V týmu Vše pro dětské skupiny máme autorizovaného inženýra, který Vám PBŘ zpracuje. Kontaktujte nás!

 

Je možné na rekonstrukci získat finance?

Na schválení novely vyhlášky 23/2008 by měla navazovat výzva z Národního plánu obnovy určená na navýšení kapacit dětských skupin a adaptaci na novelu zákona. Primárním cílem výzvy by mělo být navýšení kapacit dětských skupin a současně jejich adaptace na nové požadavky kladené na prostory a to zejména zajištění požární bezpečnosti vyplývající z novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhlášení výzvy je v současné době s ohledem na probíhající novelizaci vyhlášky o požární bezpečnosti opožděno a je plánováno na polovinu roku 2023.

Tip: Máte zájem o zpracování projektové žádosti? Kontaktujte nás již nyní a dáme vám včas vědět, že byla výzva vyhlášena. 

 

V rámci týmu Vše pro dětské skupiny jsme schopni zajistit pro Vás jak zpracování požárně-bezpečnostního řešení, tak zpracování žádosti o dotaci, pokud z PBŘ vyplyne nutnost rekonstrukce vašich prostor. 

Kontaktujte Alžbětu Tichou na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz, 734 570 434.