Všeobecné obchodní podmínky
Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na e-shopu Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o. (www.vseprodetskeskupiny.cz /rubriky-akce/chystane-akce/). Prodávajícím je Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o. Na e-shopu Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o.  (www.vseprodetskeskupiny.cz /rubriky-akce/chystane-akce/) jsou prodávány veškeré vzdělávací kurzy. Výjimku tvoří webinář Tvořte v Canvě, na který má akreditaci … Více

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na e-shopu Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o. (www.vseprodetskeskupiny.cz /rubriky-akce/chystane-akce/). Prodávajícím je Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o.

Na e-shopu Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o.  (www.vseprodetskeskupiny.cz /rubriky-akce/chystane-akce/) jsou prodávány veškeré vzdělávací kurzy. Výjimku tvoří webinář Tvořte v Canvě, na který má akreditaci společnost Vše pro dětské skupiny s.r.o. a dále kurz Respektovat a být respektován a zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, kde společnost Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o. vystupuje jako zprostředkovatel. Zkouška z profesní kvalifikace Chůva je realizována autorizovanou osobou Family and Job, z. s., která je rovněž prodávajícím (viz níže v části Zkouška z profesní kvalifikace).

Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o.
Strakonická 1424/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 02051206
Kontakt: info@vseprodetskeskupiny.cz, 734 570 434

Smlouva se s kupujícím uzavírá online přes rozhraní webových stránek www.vseprodetskeskupiny.cz prostřednictvím platformy simpleshop.cz. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím webové stránky objednala produkt nebo službu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran.

Cena za dodávané produkty a služby je zveřejněna na webu vseprodetskeskupiny.cz a je součástí objednacího formuláře. Poskytovatel je oprávněn ceny produktů a služeb měnit, aktuální ceny jsou vždy uvedené u produktu nebo služby na webu vseprodetskeskupiny.cz nebo jsou stanoveny na základě individuální poptávky služeb.

Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé a že souhlasí s jejich využitím pro potřeby prodeje. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@vseprodetskeskupiny.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ji druhá strana poruší závažným způsobem (neuhrazení kupní ceny, porušení autorských práv, zneužití poskytnutých informací).

Kupující je povinen uhradit kupní cenu produktu nebo služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny produktů a služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud to prodávající u produktů a služeb neuvede jako možnost.

Na základě uhrazené objednávky vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny za produkt nebo službu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Práva z vadného plnění (reklamační podmínky) a odstoupení od smlouvy

V případě zakoupení digitálního obsahu (především, ale nikoli výlučně dokumenty ke stažení, videozáznamy z webinářů a balíček Dětská skupina bez starostí) jeho zakoupením kupující souhlasí s tím, že obsah bude dodán před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a v takovém případě nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy v této zákonné lhůtě.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:

 • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Lhůta pro předložení reklamace ze strany kupujícího je 14 dní od obdržení produktu. V případě prezenčního semináře je kupující povinen uplatnit své právo na reklamaci do 14 dnů od data konání semináře. V případě služby je kupující povinen uplatnit své právo na reklamaci do 14 dnů od zaslání faktury (daňového dokladu).

Pro možnost zákonné reklamace využije kupující tento postup: Z e-mailu, ze kterého byl produkt nebo služba objednána, zašlete e-mail na info@vseprodetskeskupiny.cz, v předmětu uveďte „reklamace“. Reklamaci není možné uplatnit, pokud žádost přijde z jiného emailu. Není potřeba zasílat reklamační formulář, kupující uvede, čeho se reklamace týká a důvod reklamace, číslo účtu, na který chce peníze zaslat, a číslo objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy obdržíme email kupujícího o uplatnění reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platební a dodací podmínky

Při realizaci objednávky si můžete vybrat platební metodu. Aktuálně nabízíme dvě varianty – bezhotovostní bankovní převod a online platby (ve variantě platba kartou nebo okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví).

Bankovní převod

Jedná se o pomalejší způsob úhrady objednávky. Po dokončení objednávky Vám budou zobrazeny pokyny k platbě (číslo účtu, IBAN, variabilní symbol, datum splatnosti a částka, využít můžete také zobrazený QR kód). Tyto platební údaje Vám spolu s detailem objednávky budou rovněž zaslány na uvedený email.

Po přijetí platby na náš účet budeme pokračovat v realizaci objednávky. V případě, že to povaha produktu umožňuje, bude Vám po přijetí platby na náš účet a jejím spárování s objednávkou zaslán na Váš email, v opačném případě Vás budeme kontaktovat ohledně realizace zakoupených služeb či dodání zakoupeného produktu.

Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá bezhotovostní platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. V případě, že to povaha produktu umožňuje, bude Vám okamžitě zaslán na Váš email, v opačném případě Vás budeme kontaktovat ohledně realizace zakoupených služeb či dodání zakoupeného produktu.

Kontakty pro online platby

ComGate Payments, a.s.
Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, Praha 7 – Holešovice
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Specifické obchodní podmínky

1. Semináře a webináře

Registrace na kurz/seminář či webinář je závazná. Poplatek je nutné uhradit do 5. dne od registrace na základě zaslané objednávky a zároveň minimálně 2 dny před konáním semináře/webináře, pokud není kupující s prodávajícím výslovně domluven jinak. Pokud není poplatek uhrazen, rezervace automaticky zaniká.

Po přijetí úhrady na účet prodávajícího dostane kupující na účet potvrzení o přijetí platby. V případě prezenčního semináře/přednášky/kurzu slouží potvrzení o přijetí platby jako vstupenka na akci. V případě online akce (živý webinář nebo jeho záznam) obdrží kupující spolu s potvrzením o přijetí platby současně přístupy k účasti na webináři nebo odkaz pro zhlédnutí záznamu, pokud v době úhrady není ještě odkaz, na kterém se bude webinář konat, k dispozici, obdrží jej kupující nejpozději 1 den před konáním webináře.

V případě, že se účastník nemůže zúčastnit, a tuto skutečnost oznámí, může za sebe poslat náhradníka. Uhrazený poplatek je převeden v plné výši. V případě, že se účastník na kurz nedostaví, jeho účastnický poplatek se nevrací.

Organizátor kurzu si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodu nenaplnění kapacity, nemoci lektora nebo vyšší moci, o tomto informuje účastníky. Účastnický poplatek je pak vrácen v plné výši, popř. převeden na další vzdělávání.

Materiály z webináře podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující. Kupující nesmí pořizovat záznam ze semináře (kromě psaných poznámek).

2. Zkouška z profesní kvalifikace

Na základě vyplněné přihlášky na webu www.vseprodetskeskupiny.cz obdrží uchazeč objednávku, po jejíž úhradě se stává termín zkoušky závazný jak pro uchazeče, tak pro poskytovatele služby a vzniká tak smluvní vztah, který na sebe váže tyto obchodní podmínky. V případě zkoušky z profesní kvalifikace je prodávajícím autorizovaná osoba Family and Job, z. s.

Family and Job, z. s.
Na Podkovce 20, Praha 4 – Podolí, 147 00
IČ 02383314

Na základě úhrady objednávky je uchazeči doručen e-mail, který obsahuje veškeré informace o zkoušce, vč. studijních materiálů v elektronické podobě, a také fakturu za účast na zkoušce. Tímto může uchazeč využívat odborný materiál (skripta), který je ale duševním vlastnictvím Poskytovatele služby a jehož další šíření je přísně zakázáno.

Pokud se uchazeč rozhodne od zkoušky odstoupit (vystoupit ze smluvního vztahu), je povinen toto učinit písemně a doručit na adresu prodávajícího (Family and Job z.s., Na Podkovce 205/20, 147 00 Praha 4) nebo formou e-mailu na adresu: chuva@vseprodetskeskupiny.cz.

Storno podmínky

Odstoupení od zkoušky

 • 7–2 dny před termínem nebo kdykoli v případě, že uchazeč již obdržel na e-mail studijní materiál: 50 % ze zaplacené částky (nevyužije-li Uchazeč náhradní nabídnutý termín Poskytovatelem)
 • 2–0 dny před termínem: 100 % ze zaplacené částky (platí i v případě nedostavení se na zkoušku bez omluvy)

Rozdíl v částkách bude případně uchazeči vrácen bankovním převodem do 30 dnů od doložení žádosti k odstoupení od zkoušky a jejího schválení Poskytovatelem služby.

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů (viz níže, důvod je nutné písemně doložit) ke zkoušce dostavit, a řádně se písemně omluví nejpozději 2 dny před termínem konání zkoušky, navrhne poskytovatel služby uchazeči druhý termín.

Uchazeč má nárok se z druhého navrženého termínu písemně omluvit alespoň 5 dní předem. K žádosti je potřeba opět uvést závažný důvod, který je uchazeč povinen písemně doložit. Uchazeči bude nabídnut třetí náhradní termín. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo nabídnout termín zkoušky v jiném místě, než bylo stanoveno v původním termínu. Pokud uchazeč odmítne, bere se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně a poplatek se nevrací.

Závažné důvody, které brání uchazeči se zkoušky zúčastnit:

 • Zdravotní stav: uchazeč je povinen neprodleně po zjištění těchto důvodů informovat Poskytovatele služby a předložit potvrzení ošetřujícího lékaře.
 • Nařízená karanténa v souvislosti s výskytem covid-19: uchazeč je povinen neprodleně informovat Poskytovatele služby a předložit mu potvrzení příslušného orgánu o nařízení karantény.
 • Vládní zákaz cestování či omezení volného pohybu osob: uchazeč je povinen neprodleně po zjištění této skutečnosti informovat Poskytovatele služby s odkazem na příslušné Nařízení či zákaz.

Platební podmínky
Ihned po vyplnění přihlášky obdrží uchazeč na e-mail objednávku s dobou splatnosti 10 dnů. Nejzazší termín úhrady je 14 dnů před konáním zkoušky, je to z důvodu povinnosti Poskytovatele nahlásit uchazeče do systému Ministerstva práce a sociálních věcí. Po tomto termínu je nutné individuálně termín domluvit na e-mailu: chuva@vseprodetskeskupiny.cz, pokud je volné místo, rádi Vám vyjdeme vstříc. Na tomto e-mailu je také možné požádat o změnu fakturačních údajů.

Požadavky na uchazeče

 • Uchazeč je bez logopedické vady
 • Uchazeč splňuje podmínku minimálně 18 let věku.
 • Uchazeč má ukončené základní vzdělání.

Za pravdivost údajů zodpovídá uchazeč. V případě, že uchazeč nesplňuje jeden z požadavků uvedených výše a tuto skutečnost zatají Poskytovateli služby, nebude mu udělen následně Doklad o zkoušce a uhrazená částka propadá.

Průběh zkoušky
Začátek zkoušky je uveden na pozvánce, kterou účastník obdrží emailem.

Před počátkem zkoušky uchazeč předloží:

 • občanský průkaz,
 • originál přihlášky ke zkoušce a Souhlas se zpracováním osobních údajů (scan zasílá předzkouška na email)
 • jedná-li se o celou zkoušku – potvrzení, že je uchazeč bez logopedické vady – doloží uchazeč potvrzením od lékaře, které zašle Poskytovateli služby nejpozději 7 dnů před termínem zkoušky. Formulář bude uchazeči doručen na jeho e-mail. Originál donese uchazeč s sebou ke zkoušce.
 • jedná-li se o doplňující zkoušku – Osvědčení o profesní kvalifikaci chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.Uchazeč bude seznámen s podmínkami BOZP a PO pracoviště, ve kterém se pohybuje.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

 • Písemná část – všichni uchazeči si společně napíší písemný test. Jeho úspěšné splnění je podmínkou pro připuštění uchazeče k ústní části zkoušky.
 • Ústní a praktická část – uchazeči si budou jednotlivě losovat otázky, které budou zodpovídat před zkušební komisí.

Cena zkoušky zahrnuje:

 • studijní materiály, které obdrží uchazeč e-mailem po uhrazení faktury
 • teplé a studené nápoje v místě konání zkoušky
 • psací potřeby

Cena zkoušky nezahrnuje:

 • cestovné
 • stravné
 • ubytování
 • popř. další náklady, které uchazeči mohou vzniknout

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání akce, změnu zkoušejícího nebo úplné zrušení akce z organizačních důvodů a zavazuje se, že veškeré změny budou hlášeny uchazečům formou e-mailové komunikace. V případě změny termínu konání dostane uchazeč možnost zúčastnit se zkoušky v náhradních termínech vypsaných Poskytovatelem služby.

Vydání osvědčení

Po úspěšném splnění zkoušky bude uchazeči vydáno Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině.

3. Vkládání inzerce

Okamžikem vložení inzerátu dochází k závazné objednávce ze strany kupujícího. Inzerát, který byl vložen prostřednictvím formuláře, bude na webu vseprodetskeskupiny.cz zveřejněn do týdne od obdržení stanoveného poplatku na účet Vše pro dětské skupiny s. r. o.  Inzerát bude na webu Vše pro dětské skupiny s.r.o. zveřejněn po dobu 30 dní.

Vše pro dětské skupiny s. r. o. nepřebírá zodpovědnost za chyby či nepřesnosti uvedené v textu inzerátu, může se ovšem obrátit na kupujícího s žádostí o případné doplnění či upřesnění inzerátu.

Vše pro dětské skupiny s.r.o. si vyhrazuje právo zveřejňovat inzeráty týkající se výhradně tématu dětských skupin.

Vše pro dětské skupiny s.r.o. si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit, pokud inzerát:

 • neodpovídá zveřejňovanému tématu;
 • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s multilevel marketingem a provizními systémy nebo neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
 • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
 • porušuje platné právní předpisy České republiky, tyto obchodní podmínky nebo dobré mravy.

V případě nezveřejnění inzerátu z výše uvedených důvodů bude kupujícímu uhrazená částka do 2 pracovních dnů vrácena.

4. Balíček Dětská skupina bez starostí

Balíček funguje na bázi předem zvolené doby členství. Po objednání a úhradě balíčku zadáváte emailovou adresu, na kterou je následně vázáno členství. Důkladně proto rozvažte, jakou adresu zvolíte. Na tuto adresu vám následně přijdou přihlašovací údaje a vy tak získáte přístup do uzavřené sekce našeho webu. Po dobu platnosti členství můžete procházet její obsah a využívat dalších služeb, které jsou součástí balíčku.

Balíček Dětská skupina bez starostí a s ním související přístup do uzavřené sekce je vázán na subjekt a e-mail uvedené v objednávce. Při registraci na webové stránce a při objednávání členství v balíčku
je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Obsah uzavřené sekce je duševním vlastnictvím, které mohou využívat pouze zaměstnanci objednatele, je zakázáno tento obsah šířit (za úplatu nebo zdarma).

Balíček konkrétně obsahuje:

Přístup do uzavřené sekce webu, kde zveřejňujeme novinky z oblasti provozu dětských skupin a souvisejících oblastí (dle aktuálního dění), články (minimálně jeden článek za tři týdny), praktické dokumenty ke stažení (minimálně jeden dokument za tři týdny) a záznamy z webináře (nový záznam publikujeme každé dva až tři měsíce). Do uzavřené sekce se budete přihlašovat emailovou adresou zadanou v objednávce a heslem, které vám přijde po úhradě členství.

Zveřejňování inzerátů v sekci Inzerce (v případě předplatného balíčku DSBS na 3 a 6 měsíců je služba zveřejňování inzerátů zpoplatněna, v případě ročního předplatného je služba zdarma) a jejich propagace na sociálních sítích Vše pro dětské skupiny – vzdělávání s.r.o. Inzerát bude na webu zveřejněn do týdne od jeho zaslání na email info@vseprodetskeskupiny.cz. Text inzerátu (společně s kontaktními údaji a případnými fotografiemi) zasílejte vždy z emailové adresy uvedené v objednávce.

Zásadní novinky a upozornění zasílané přímo na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Poradenství týkající se provozu dětských skupin. Pro komunikaci používejte telefon a email uvedené v objednávce, dotazy směřujte na info@vseprodetskeskupiny.cz.

Dotační poradce (ke stávajícímu projektu financovanému z ESF a k plánovanému státnímu financování) vám bude k dispozici v uzavřené facebookové skupině Poradce pro dětské skupiny online.

Kontrola termínů související s chodem nestátní neziskové organizace a s provozem dětské skupiny. Kontrola proběhne na základě údajů dostupných ve veřejném rejstříku spolků nebo ústavů, v online sbírce listin a na základě informací na webu evidence.mpsv.cz.

Jak je možné prodloužit členství nebo jej naopak ukončit?

Balíček je možné zakoupit na 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců. Po zakoupení balíčku je možné členství předčasně ukončit dle Všeobecných obchodních podmínek (viz výše).

Prodloužení členství nebo jeho neprodloužení po uplynutí zakoupeného rozsahu probíhá odlišně v případě platby prostřednictvím platební brány ComGate a prostřednictvím ostatních forem úhrady:

Při platbě prvního období členství prostřednictvím platební karty ComGate dojde při vypršení členství k automatickému stržení úhrady na další období. Nemáte-li o prodloužení členství zájem, je potřeba nás informovat na info@vseprodetskeskupiny.cz nejpozději 5 dní po stržení platby, ideálně však před vypršením členství. Platba bude následně refundována na váš účet a členství bude ukončeno.

Při ostatních formách úhrady prvního období bude při vypršení členství vystavena nová objednávka, kterou obdržíte na svou emailovou adresu spolu s pokyny k úhradě. Po uhrazení bude členství v sekci automaticky prodlouženo, pokud úhrada nebude provedena, bude členství ukončeno.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Online konzultace a osobní supervize

Registrace na konzultace/supervize je závazná. Poplatek je nutné uhradit do 5. dne od registrace na základě zaslané objednávky a zároveň minimálně 2 dny před konáním semináře/webináře, pokud není kupující s prodávajícím výslovně domluven jinak. Pokud není poplatek uhrazen, rezervace automaticky zaniká.

Po přijetí úhrady na účet prodávajícího dostane kupující na účet potvrzení o přijetí platby. V případě, že se kupující na konzultaci nedostaví, jeho účastnický poplatek se nevrací.

Organizátor konzultace/supervize si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodu nemoci lektora nebo vyšší moci, o tomto organizátor informuje zájemce. Nový termín bude mezi organizátorem a účastníkem v nejbližším možném čase domluven.

6. Katalog služeb

Na webu vseprodetskeskupiny.cz v sekci Katalog služeb jsou uvedeny služby, které poskytuje prodávající a realizuje je buď vlastními silami nebo prostřednictvím třetích stran.

Kupující prostřednictvím formuláře uvedeného pod vybranou službou, telefonem, e-mailem či jiným způsobem doručí prodávajícímu nezávaznou poptávku na poskytnutí služby, v níž uvede zejména své identifikační údaje, kontaktní údaje, specifikaci služeb, o které má zájem a další informace, které specifikuje prodávající pro stanovení nabídky.

Na základě poptávky prodávající zpracuje pro kupujícího nabídku, ve které vyspecifikuje požadované služby, předpokládanou cenu za služby a případně i časový rozsah poskytování služeb, pokud je to možné. Nabídku prodávající doručí kupujícímu prostřednictvím e-mailu a po jejím potvrzení kupujícím se stává závaznou objednávkou jak pro kupujícího, tak pro poskytovatele služby a vzniká tak smluvní vztah, který na sebe váže ustanovení obsažená v těchto obchodních podmínkách.

6. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.9.2023

Tyto obchodní podmínky je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.

Zpracování a ochrana osobních údajů kupujícího se řídí dokumentem Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a jsou umístěny na webu vseprodetskeskupiny.cz.