Finance na další vzdělávání pracovníků MŠ – využijte svých „šablon“ na maximum!

Mateřské školy s akreditací MŠMT mohou v rámci nového Operačního programu OP Jan Amos Komenský čerpat finanční prostředky na svoje aktivity. Žádosti bylo možné podávat až do května 2023 a výzvě jsme se podrobně věnovali v článku Jan Amos Komenský přináší nové Šablony pro MŠ.

Mimo oblíbenou personální podporu (finance na školní a dvojjazyčné asistenty a sociální pedagogy) šablony umožnily také získat finance na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků vč. technických zaměstnanců MŠ, a to v rámci aktivity „Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání pro mateřské školy“ (aktivita 1.I/4).

Podmínky pro financování vzdělávání v rámci OP Jan Amos Komenský jsou až překvapivě volné. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných, ale i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, ale také stáží ve firmách a institucích, formou supervize, mentorinu a koučingu. Je možné se vzdělávat prezenčně nebo online (ale jedině synchronní formou, nikoli „ze záznamu“).

Kdo se může vzdělávat?

Vzdělávat se mohou všichni pracovníci ve vzdělávání, tedy

 • pedagogičtí i nepedagogiční pracovníci mateřské školy, který se podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku;
 • pracovníci MŠ, jejichž druh práce souvisí s chodem MŠ (asistenti/ky, personál školní jídelny, hospodářští či techničtí pracovníci apod.), kteří se nepodílí na výuce či vzdělávání ve škole/školském zařízení

V čem je možné se vzdělávat?

Kromě akreditovaných i neakreditovaných kurzů je možné absolvovat i kvalifikační a specializační studia ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků, kterými je možné získat odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka, případně kvalifikaci k výkonu specializované činnosti ve školství či kvalifikaci výchovného poradce. Nelze však absolvovat vzdělávání, které vede k získání akademických či profesních titulů.

Je potřeba, aby kurz spadal do jednoho z následujících témat:

 1. čtenářská pre/gramotnost
 2. matematická pre/gramotnost
 3. umělecká gramotnost
 4. cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce 
 5. inkluze
 6. projektová výuka
 7. přírodovědné a technické vzdělávání (například Netradiční pokusy a experimenty aneb podpora zvídavosti u dětí – 26. 9. 2023)
 8. EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 9. vzdělávání s využitím nových technologií
 10. kulturní povědomí a vyjádření (například)
 11. historické povědomí, výuka moderních dějin
 12. formativní hodnocení
 13. rozvoj podnikavosti a kreativity 
 14. spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků (například Komunikace a spolupráce s rodiči dětí v předškolním zařízení – 26. 6. 2023)
 15. well-being a psychohygiena
 16. pedagogická diagnostika
 17. kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
 18. genderová tematika v obsahu vzdělávání
 19. propojování formálního a neformálního vzdělávání
 20. mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
 21. občanské vzdělávání a demokratické myšlení
 22. individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
 23. inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
 24. řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu (například Online akademie řízení pro ředitele a vedoucí pracovníky předškolních zařízení – 19. 6. 2023 nebo mentoringový program Balíček podpory pro ředitele a vedoucí pracovníky předškolních zařízení)
 25. logopedie a primární logopedická prevence 
 26. práce s dvouletými dětmi v mateřské škole (například Rozvoj komunikačních schopností u dětí od dvou let věku – 3. 10. 2023, Rozvoj kompetencí u dětí od dvou let v mateřské škole a dětské skupině (motorika, vnímání, řeč, paměť – 7. 10.  2023 nebo Rozvoj sluchového vnímání u dětí od dvou let – 17. 10. 2023)
 27. zážitková pedagogika
 28. alternativní/inovativní formy výuky
 29. výuka češtiny jako druhého jazyka
 30. podpora uvádějících/provázejících učitelů

Pracovníci ve vzdělávání, kteří se přímo nepodílí na vzdělávání (asistenti/ky, personál školní jídelny, hospodářští či techničtí pracovníci apod.) mohou volit z témat uvedených výše, nebo navíc téma

 • profesní rozvoj ostatních pracovníků ve vzdělávání

Kolik je možné získat peněz na vzdělávání?

Celkový rozpočet projektu záleží na počtu dětí zapsaných v MŠ, ale konkrétně na vzdělávání je možné získat 3 925 Kč za každých 8 hodin vzdělávání jakoukoli formou.

Na co je nutné si dát pozor?

 • Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednu osobu je 8 hodin (nelze poslat 4 pedagogy na 2hodinový kurz).
 • V případě, že zvolíte aktivitu supervizora, mentora nebo kouče, musí tento doložit dosažené vzdělání (magisterské vysokoškolské) – potvrzení o absolvování výcviku supervize/mentoringu/ koučinku.
 • Není možné se účastnit vlastních vzdělávacích kurzů (s výjimkou případu, kdy škola zaměstná supervizora/mentora/kouče pro realizaci této aktivity).
 • Není možné prokazovat vzdělávání, které bylo poskytováno účastníkům zdarma nebo bylo hrazeno z jiných zdrojů.

Jak vám můžeme pomoci?

Nabízíme konzultace financování v rámci OP Jan Amos Komenský – dejte nám vědět na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz, že máte o finance v rámci OP JAK zájem a budeme budoucí výzvy hlídat za vás.