Jan Amos Komenský přináší nové Šablony pro MŠ

Mateřské školy mohou v rámci nového Operačního programu čerpat finanční prostředky na svoje aktivity. Ve výzvě Šablony I pro ZŠ a MŠ je alokováno celkem 9 mld. Kč a žádosti bude možné podávat až do května 2023.

Cílem výzvy je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, a to prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Stejně jako v minulosti vyhlašované šablony v rámci končícího programu OP Věda, výzkum a vzdělávání, se i tentokrát jedná o tzv. zjednodušené projekty. Ředitel školy jednoduše vybere aktivity, které chce v rámci projektu realizovat, a na ně dostane finance. Výzva nevyžaduje žádné spolufinancování a peněz je dostatek pro všechny, kteří mají o finance zájem.

Na co je možné získat finance?

Aktivity je možné si vybrat ze čtyř oblastí

1) Personální podpora

 • Školní asistent MŠ – personální podpora s kvalifikací asistenta pedagoga – věnuje se dětem ohroženým školním neúspěchem, pomáhá ostatním pedagogům
 • Sociální pedagog MŠ – personální podpora s vysokoškolským vzděláním v sociální nebo sociálně-pedagogické oblasti – působí jako prostředník mezi školou a rodinou, propojuje MŠ s dalšími subjekty – obcí, policií, rodiči, pomáhá s právními a sociálními otázkami
 • Dvojjazyčný asistent MŠ – personální podpora s kvalifikací asistenta pedagoga a znalostí cizího jazyka – věnuje se dětem s OMJ a zprostředkovává kontakt s rodiči

2) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ – akreditované i neakreditované kurzy, supervize, mentoring, koučink (přečtěte si Finance na další vzdělávání pracovníků MŠ – požádejte si i vy!)
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ – vzájemné návštěvy, hospitace

3) Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ

 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – projektová, tandemová výuka, využití nových technologií, propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivizující metody
 • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ – výuka češtiny jako cizího jazyka

4) Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ – setkání s rodiči s účastí externího odborníka s tématem přechodu do ZŠ, mezigeneračního soužití, kulturní rozmanitosti a dění v komunitě

Na rozdíl od minulých období není již možné financovat personální podporu ve formě chůvy. Činnosti chůvy ovšem může v případě přítomnosti dětí mladších 3 let vykonávat školní asistent.

Každá ze šablon má své konkrétní podmínky. Chcete-li například zvolit aktivitu školního asistenta, je potřeba mít ve škole děti ohrožené školním neúspěchem, chcete-li zvolit aktivitu dvojjazyčného asistenta, je potřeba mít v MŠ děti s odlišným mateřským jazykem.

Kolik peněz je možné získat?

Každá mateřská škola může získat 300 000 Kč + 3 000 Kč za každé dítě. Počet dětí vychází ze seznamů MŠMT k 30. 9. 2021.

Konkrétní rozpočet záleží na jednotlivých aktivitách, které si škola zvolí. Minimální rozpočet je 100 000 Kč.

Příklad č. 1

MŠ má ve výkazu k 30. 9. 2021 počet 20 dětí. Její celkový maximální rozpočet je 300 000 + 20 * 3 000 Kč = 360 000 Kč.

Za tyto finance může zaplatit například

 • školního asistenta na poloviční úvazek a jeden rok
 • sociálního pedagoga na úvazek 0,2 a dva roky
 • školního asistenta na poloviční úvazek, 48 hodin DVPP a 32 hodin projektové výuky

Příklad č. 2

MŠ má ve výkazu k 30. 9. 2021 počet 180 dětí. Její celkový maximální rozpočet je 300 000 + 180 * 3 000 Kč = 840 000 Kč.

Za tyto finance může zaplatit například

 • sociálního pedagoga na úvazek 0,3 a 36 měsíců
 • školního asistenta na poloviční úvazek a dva roky, 64 hodin DVPP, 64 hodin výuky s využitím nových technologií a 10 odborně zaměřených tematických setkání s rodiči

Kde získám další informace?

Bližší informace najdete na webu OP Jan Amos Komenský.

Chcete zdarma zpracovat kalkulaci vašeho rozpočtu? Kontaktujte nás: Ing. Štěpánka Mašlárová, 734 570 434, stepanka.maslarova@gmail.com