Vyhlášena očekávaná výzva z NPO určená na splnění nové hasičské vyhlášky

Aktualizace článku dne 13. 3. 2024

Výzva z Národního plánu obnovy (NPO), zaměřená na úpravu prostor v souvislosti s přijetím nové „hasičské vyhlášky“ (vyhláška č. 232/2023), je vyhlášena. Stávající dětské skupiny mohou využít dotaci na úpravu prostor a případně na navýšení kapacity dětské skupiny.

Termíny

Datum vyhlášení výzvy: 25. 10. 2023

Datum otevření výzvy: 15. 11. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 1. 2026

Časová způsobilost: od 1. 1. 2023

Výše dotace

Minimální výše dotace: 100 tis. Kč

Maximální výše dotace: 3 mil. Kč

Výše podpory: 100 %

Podmínky výzvy

Udržitelnost: 5 let

Podporované aktivity:

 • Stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení), tak aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb.

A to zejména:

 • Stavební úpravy za účelem zajištění DS jako samostatného požárního úseku
 • Stavební úpravy za účelem zřízení druhé únikové cesty u DS nad 12 dětí
 • Navýšení kapacity stávající DS, vč. úprav nezastavěných venkovních ploch (vč. exteriérového vybavení) dle požadavků ze zákona č. 247/2014 Sb.

Povinné přílohy:

 • Zjednodušená studie proveditelnosti, vč. povinných příloh
 • Prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu – výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podnájemní smlouva, (s právem užívání min. do konce udržitelnosti projektu, v nájemní smlouvě musí být uvedena možnost technického zhodnocení a ujednání o vypořádání pro případ ukončení).
 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území, pokud je relevantní
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavby, nebo žádost o stavební povolení, pokud je relevantní
 • V případě společného územního a stavebního řízení postačí doložení žádosti s vyznačením podacího razítka
 • V případě, že není potřeba stavební řízení, vyjádření stavebního úřadu
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně PBŘ) – fotodokumentace dokládající stav objektu DS
 • Podrobný položkový rozpočet zpracovaný na základě ceníku ÚRS/RST
 • U menších položek mimo stavební rozpočet průzkum trhu
 • Souhlas zřizovatele u příspěvkových organizací
 • Výpis z evidence skutečných majitelů

Dvojí financování:

Dětská skupina, které bude předmět žádosti, nesmí mít v aktivní realizaci žádný další projekt z programu NPO ani jiných dotačních titulů, u OPZ+ musí výt ukončena fáze Vybudování dětské skupiny.

Hlavní a vedlejší výdaje:

Hlavní výdaje
 • Stavební práce
 • DPH
 • Technický dozor investora (max. 3 % ze stavebního rozpočtu)
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Pořízení systému protipožární ochrany
 • Potvrzení autorizované osoby, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnosti staveb
Vedlejší výdaje
 • 30 % z celkových způsobilých výdajů
 • Příprava žádosti
 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Pořízení interiérového vybavení DS

Výběrová řízení:

Výběr dodavatelů zakázek musí probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zásadou DNHS „významně nepoškozovat“.

Více podrobností k výzvě se dočtete na stránkách MPSV, konkrétně zde.