Požární ochrana v zařízení pro děti

Požární ochrana je povětšinou zaměstnavateli a organizacemi vnímána spíše jako povinnost a zákonná nutnost, nežli oblast, která by organizaci něco „přinášela“ nebo „vydělávala“. Určitě se ale shodneme na tom, že je velmi důležitou součástí provozu.

Zatímco mateřské školy a dětské skupiny, které při svém vzniku prošly procesem rekolaudace, mají v tomto ohledu náskok, menší dětské skupiny do 12 dětí zatím požární ochranu řešit nemusely. To se má ale změnit s plánovaným schválením zákona o jeslích. Od 1. 7. 2023 budou muset všechny dětské skupiny/jesle předložit „doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu“ (více web Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí zde).

Právě dětské skupiny a jesle a také mateřské školy, které pečují o děti mladší 3 let, jsou vždy začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Starší děti se v případě vypuknutí požáru často bojí a schovávají se, případně utíkají opačným směrem, než je východ. Ty úplně nejmladší děti přitom ani samy nejsou schopny pohybu. Začlenění do této kategorie provozu proto znamená zvýšené množství povinností, četnější prohlídky a detailnější školení a výcvik personálu.

Dodržování příslušných předpisů požární ochrany a bezpečnosti práce je kontrolováno ze strany státních orgánů HZS (Hasičského záchranného sboru) a OIP (Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce). Za porušení legislativy hrozí nemalé finanční postihy.

Co z toho pro nás, jako pro provozovatele, vyplývá?

Každý provozovatel dětské skupiny by měl mít zpracovanou složku o požární ochraně, která obsahuje několik důležitých dokumentů. Tyto dokumenty vám může vypracovat pouze odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

Co taková složka o požární ochraně například obsahuje?

  • Požární řád – obsahuje charakteristiku požárního nebezpečí a popis vykonávané práce, požadavky na zabezpečení požární ochrany a jeho nedílnou součástí je stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob. Víte, že chodby a schodiště obvykle slouží v případě požáru jako únikové cesty, a proto na nich nesmí být ukládány žádné předměty ani materiál? Únikové cesty a východy musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být trvale průchodné.
  • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí – vzhledem k tomu, že dětské skupiny jsou provozovány ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zařazují se dětské skupiny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.
  • Směrnice požární ochrany – stanovují povinnosti vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou předně povinni předcházet činnosti, která by vedla ke zvýšení rizika požáru.
  • Požární kniha – obsahuje záznamy o pravidelných kontrolách a dodržování předpisů o požární ochraně. Udává přehled o přenosných hasicích přístrojích a o výskytu bezpečnostních a výstražných tabulkách.
  • Požární poplachová směrnice – směrnice mají nejčastěji podobu vývěsky doplněné o grafické a výstražné prvky, která je umístěna přímo na pracovišti u nouzových evakuačních cest.
  • Dokumentace zdovávání požáru – účelem dokumentace je usnadnit práci hasičům a poskytnout jim potřebné informace tak, aby v případě nutného zásahu věděli, co mohou na místě očekávat.

Nedodržování stanovených povinností je postihováno orgány státního požárního dozoru, ale primárně je ohrožen život a zdraví svěřených dětí a personálu.

Článek o požární ochraně pro vás napsaly:
Šárka Kraftová, ředitelka dětské skupiny Dráčci Domažlice
Martina Tesaříková, ředitelka dětských skupin Family and Job, z. s.

Chci se dozvědět více o nabízených službách

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.