Investiční dotace na vybudování dětské skupiny pro občanský sektor z NPO_výzva č. 31_22_046

Aktualizováno 31.5.2024

Výzva z Národního plánu obnovy na budování nových dětských skupin pro neziskový sektor byla revidována.

Termíny a podmínky výzvy jsme pro Vás sepsali níže:

Termíny

 Zahájení příjmu žádostí: 6. 11. 2023.

 Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024 v 16 hod.

 Ukončení fyzické realizace projektu: do 31. 3. 2026.

Výše dotace

 Celkové způsobilé výdaje: 1 mil. Kč až 12 mil. Kč. včetně DPH.

→  DPH je způsobilým výdajem s výjimkou DPH za nákup nemovitosti.

→ Dotace může představovat max. 90 % celkových schválených způsobilých výdajů
projektu, příjemce musí zbylých 10 % financovat z vlastního rozpočtu.

Nákup pozemku maximálně do výše 10 % CZV.

Výzva nově umožňuje využít kombinovaného ex post financování – tj. platby na základě neuhrazených a uhrazených plateb.

Zaměření výzvy

Budování kapacit veřejných dětských skupin.

Podporován je nákup nemovitostí a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Oprávnění žadatelé

 • Nadace a nadační fondy,
 • Obecně prospěšné společnosti,
 • Ústavy,
 • Spolky,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.

Podmínky výzvy

Nemovitost či pozemek musí být ve vlastnictví žadatele před podáním žádosti.

Nové stavby musí splnit potřebu primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

 Rekonstrukce musí dosáhnout alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů. V případě památkově chráněných a architektonicky cenných budov či budov, které již v minulosti prošly částečnou rekonstrukcí, je možné provést pouze dílčí energeticky účinné renovace, které však musí dosáhnout 2 % až 30 % úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů nebo stejné míry snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.

 Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy na daném místě již byla evidována dětská skupina, a to i v případě, že byla evidence zrušena, bez ohledu na provozovatele.

 Nově vybudované dětské skupiny musejí být financovány převážně z veřejných zdrojů. Po celou dobu udržitelnosti tedy musí být hlavním zdrojem příjmů nové DS státní příspěvek a příspěvek od rodičů musí být nižší než příspěvek od státu, a to i v případě dětí starších 3 let.

 Udržitelnost projektu je 14 let, z toho prvních 7 let je povinnost provozovat nově vybudovanou dětskou skupinu a v následujících 7 letech je možné tento provoz změnit na jiný typ nekomerční a neziskově provozované služby, která slouží občanům (oblast sociálních služeb, vzdělávání, komunitních služeb, služeb veřejného zájmu).

 Projekt lze realizovat i v pronajatých prostorách, které si žadatel musí pronajmout min. na celou dobu udržitelnosti projektu od organizace, která spadá do kategorie oprávněných žadatelů výzvy, a dále od veřejných subjektů (kraje, obce, OSS a jimi zřizované či zakládané organizace, státní organizace a státní podniky).

Výzva není určená pro nově zakládané spolky, musí se doložit minimálně roční aktivitní činnost (obrat za poslední uzavřené účetní období musí být min. ve výši 1/5 CZV projektu).

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje (ZV) se dělí na hlavní a vedlejší. Do hlavních ZV patří:

 • nákup nezastavěného pozemku či pozemku přiléhajícího k budově nebo pozemku v docházkové vzdálenosti od budovy, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny,
 • nákup stávající budovy za účelem přestavby,
 • výstavba nové budovy,
 • rekonstrukce budovy, přístavby a nástavby objektů,
 • demolice původního objektu a budov,
 • úprava venkovních ploch určená pro pobyt dětí,
 • budování a modernizace související inženýrské sítě,
 • pořízení systémů protipožární ochrany,
 • výdaje vázané na energetické úspory.

Vedlejší výdaje (ve výši max. 20 % z celkových ZV) zahrnují:

 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava žádosti o podporu a poradenství s tím spojené, externí řízení projektu po dobu realizace, příprava zadávacích a výběrových řízení) do max. výše 150 tis. Kč,
 • zpracování studie proveditelnosti,
 • zpracování projektové dokumentace,
 • zpracování energetického auditu,
 • pořízení vybavení,
 • úpravy venkovního prostranství v areálu (např. chodníky, bezbariérový vstup do objektu, přístupové cesty v areálu zařízení),
 • vybudování parkovacích stání.

K žádosti o podporu se mimo jiné dokládá:

Doklad o historii žadatele (účetní závěrky za poslední uzavřené účetní období).

Výpis z evidence skutečných majitelů.

Studie proveditelnosti.

Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o právu stavby, smlouva o smlouvě budoucí apod.).

Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí.

Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení – vyjádření stavebního úřadu.

Projektová dokumentace.

Podrobný položkový rozpočet (včetně průzkumu trhu u položek vybavení).

Energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy a potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti.

Pro více informací o výzvě kontaktujte Alžbětu Tichou na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz nebo +420 734 570 434.