Financování dětských skupin po roce 2022: co se plánuje v oblasti investičních dotací?

Financování dětských skupin po ukončení evropských dotací během roku 2022, to je otázka, která aktuálně zaměstnává stávající provozovatele, ale také nové zájemce o založení a provoz dětské skupiny. Novela zákona 247/2014 Sb., která je účinná od 1. října, přináší novinky v oblasti financování provozu, Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zároveň pomocí investičních dotací podpořit vznik nových dětských skupin.

Příspěvek na provoz dětských skupin

Během prvního pololetí roku 2022 skončí dětským skupinám jejich projekty financované z Evropského sociálního fondu. Prvním dětským skupinám končí projekty již 31. ledna, dalším na konci února, drtivé většině pak 30.6.2022 (výjimkou zůstávají některé dětské skupiny financované prostřednictvím OP Praha – pól růstu ČR, kterým financování pokračuje až do konce roku 2022). V souladu s novelou zákona budou muset všechny dětské skupiny, které budou chtít čerpat státní příspěvek na provoz během roku 2022, o něj požádat, a to bez ohledu na konec financování z ESF. Státní příspěvek je přitom dle § 20a zákona určen na pokrytí výdajů spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, a to konkrétně na pokrytí:

a) mezd a platů, náhrad mezd a platů, odměn za pracovní pohotovost, odměn za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupného, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatních nákladů vyplývajících ze základních pracovněprávních vztahů a služebních poměrů a odměn osob pečujících podle § 3 odst. 2 písm. i)

b) nákladů spojených se zajištěním povinného dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) nákladů na stravování dětí, které je zajišťováno poskytovatelem a které se řídí výživovými normami podle jiného právního předpisu18), není-li dále stanoveno jinak; výživové normy pro děti do 3 let věku stanoví ministerstvo vyhláškou,

d) dalších provozních nákladů.

Co ale náklady na vybudování dětské skupiny, které mohou vyšplhat na vyšší stovky tisíc, případně na miliony Kč, pokud se jedná například o stavbu domu?

Národní plán obnovy, OP Zaměstnanost+ a IROP

V rámci Národního plánu obnovy je vyčleněna částka 7 miliard Kč určená na investiční výdaje na vznik nových dětských skupin a rekonstrukce těch stávajících, první z výzev by mohla být vyhlášena již v prosinci, spíše ale na začátku příštího roku. Na OP Zaměstnanost, v rámci něhož byly DS budovány dosud, navazuje v novém programovém období OP Zaměstnanost+. Ten se zaměřuje ovšem především na neinvestiční výdaje, tedy nikoli přestavby, ale například vybavení dětských skupin, nákup pomůcek apod. V rámci Integrovaného operačního programu je i v novém období plánována podpora navyšování kapacit předškolního vzdělávání a péče, ale podrobností je ještě méně než u předchozích programů. Není jasné, kolik peněz půjde do budování mateřských škol a kolik do budování dětských skupin.

Tip: Chcete, aby Vám žádná z vyhlášených výzev neutekla? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru nebo zakupte balíček Dětská skupina bez starostí. V rámci něj jsme již nyní zveřejnili článek Investiční dotace pro dětské skupiny: NPO, OPZ+ a IROP a co můžeme čekat?

Operační program Praha – pól růstu ČR

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. září 2021 vyhlášení výzvy č. 61 OPPR s názvem Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti. V rámci této výzvy lze žádat minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně až 10 mil. Kč. Podmínkou projektu je zpracování Studie proveditelnosti a projektové dokumentace včetně rozpočtu stavebních výdajů projektu. Projekty bude možné podávat od 15. listopadu a jedná se o průběžnou výzvu – datum podání projektové žádosti je tedy stěžejní.

Chcete bližší informace, nebo máte zájem o zpracování projektu? Neváhejte nás kontaktovat.

Zpracovala:
Ing. Štěpánka Mašlárová
info@vseprodetskeskupiny.cz
734 570 434

Zajistíme administraci vašeho dotačního projektu.
Neváhejte se na nás obrátit nebo se podívejte na kompletní nabídku.