Dětská skupina vs. mateřská škola: jaký je v nich rozdíl?

Jaké jsou výhody provozu rejstříkové mateřské školy ve srovnání s provozem dětské skupiny a co obnáší její založení?

Mateřské školy jsou zřizovány právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle Školského zákona – vztahuje se na ně tedy Školský zákon a s ním související předpisy.

Mateřskou školu může zřizovat veřejný zřizovatel (většinou příspěvková organizace), nebo neveřejný zřizovatel. Neveřejní zřizovatelé provozují mateřskou školu většinou ve formě společnosti s ručením omezeným, školské právnické osoby nebo ústavu.

Dětská skupina vs. mateřská škola

Zatímco dětské skupiny jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich hlavním deklarovaným cílem je podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života, mateřské školy jsou v gesci Ministerstva školství a jejich cílem je předškolní vzdělávání dětí.

Dětské skupiny mohou aktuálně přijímat děti od 1 roku (za určitých podmínek dokonce od 6 měsíců) do povinné školní docházky, přičemž ale nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání (předškolní ročník). Mateřské školy přijímají děti zpravidla od dvou nebo od tří let a děti zde zůstávají až do nástupu do prvního ročníku základní školy.

Zatímco rejstříkové mateřské školy dostávají dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu MŠMT, dětské skupiny od roku 2022 mohou získávat finance od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Financování dětských skupin a rejstříkových MŠ

Soukromé mateřské školy dostávají dotace na provoz podle normativů ve stejné výši jako školy veřejné, a to přímo z MŠMT. Dotace jsou čerpány prostřednictvím krajských úřadů a mateřská škola na ně má nárok, pokud úspěšně projde kontrolou České školní inspekce.

Pro rok 2024 činí výše dotace pro MŠ včetně příspěvku na výdejnu stravy 6 768 Kč na dítě. 100% dotaci lze ale pobírat až druhým rokem po školní inspekci. První rok dostane mateřská škola pouze 60 % uvedené částky. Podmínkou navýšení na 100 % je průměrné nebo lepší hodnocení školy v rámci inspekce. Dotace se poskytuje podle skutečného počtu zapsaných dětí, nejvýš však do povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. V případě, že některé děti dochází pouze některé dny, může být počet zapsaných žáků v MŠ vyšší.

Školné vybírané v mateřských školách není zákonem omezeno, povinná je ovšem jejich neziskovost, kdy příjmy (z dotací i od rodičů) se musí rovnat nákladům na vzdělávání. Tuto neziskovost kontroluje u mateřských škol audit.

Akreditace soukromých rejstříkových MŠ probíhá každoročně v září.

Dětské skupiny dostávají od roku 2022 díky schválení novely zákona o dětských skupinách rovněž státní příspěvky na každé dítě. Výše těchto státních příspěvků je u dětí ve starší věkové kategorii (od 1. září po 3. narozeninách) stejná jako výše dotace pro akreditované mateřské školy. Na děti mladší je (vzhledem k náročnější péči a potřebnému menšímu kolektivu) státní příspěvek 1,7násobně vyšší. Jak dětské skupiny, tak mateřské školy mohou vybírat školkovné od rodičů, na děti do 3 let je ovšem možné (vzhledem k vysokému státnímu příspěvku) od rodičů vybírat pouze 5 059 Kč/měsíčně + stravné (částky pro rok 2024).

Dětské skupiny o státní příspěvky dle novely žádají každoročně v lednu.

Tip: Chcete vědět více o založení a provozu dětské skupiny? Podívejte se na záznam z webináře Jak založit a provozovat dětskou skupinu.

Transformace na rejstříkovou MŠ

Novela zákona o dětských skupinách zavedla nové požadavky v dětských skupinách, které chtějí pečovat o děti starší 3 let, především povinnost zajistit pedagogicky kvalifikovanou pečující osobu alespoň 20 hodin týdně a dále povinné plnění standardů kvality. Tím se dětské skupiny přibližují k mateřským školám a pro některé provozovatele může být jejich transformace na mateřskou školu vhodnou alternativou, například vzhledem k možnosti poskytovat povinné vzdělávání v posledním předškolním ročníku.

Jednou ze zásadních překážek pro transformaci na rejstříkovou MŠ mohou ovšem být nevhodné prostory pro provozování MŠ. Soukromé rejstříkové školky musí splňovat stejné hygienické požadavky jako školky veřejné. V případě, že provozujete dětskou skupinu s kapacitou do 12 dětí, nevyhnete se při transformaci na MŠ procesu změny užívání a rekolaudace, a to z toho důvodu, že MŠ jsou bez ohledu na kapacitu vždy posuzovány podle vyhlášky 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (na rozdíl od DS do 12 dětí, pro které platí mírnější vyhláška 350/2021 Sb.).

Dále pro provoz mateřské školy potřebujete sehnat osobu, která splňuje podmínky pro ředitele rejstříkové mateřské školy, tzn. kvalifikaci učitele v mateřské škole a minimálně 3letou praxi v předškolním vzdělávání. Dále je potřeba zajistit pedagogicky kvalifikovaný personál (a zaměstnávat jej v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících).

Další dokumenty, které je potřeba mít zpracované (případně přepracované) pro akreditaci jsou:

  • školní vzdělávací plán
  • školní řád
  • provozní řád

Zpracovala Ing. Štěpánka Mašlárová (aktualizováno 5.2.2024)

Chci se dozvědět více informací…

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.