Standardy kvality péče: co je to a jak se na ně připravit

Aby mohly dětské skupiny i v roce 2023 získat na svůj provoz finanční příspěvek, čeká je žádání o státní financování dle novely zákona 247/2014 Sb. a s tím spojené změny. Jednou z nich je zavedení povinných standardů kvality.

Novela zákona o dětských skupinách (zákon 247/2014 Sb.), která je účinná již od 1. 10. 2021, počítá s financováním dětských skupin ze státního rozpočtu prostřednictvím tzv. příspěvku na provoz dětské skupiny (případně také příspěvku na pokrytí výdajů spojených s náklady na stravování dětí). Dětské skupiny jej ale získají pouze za předpokladu splnění těchto standardů. Na rozdíl od jiných ustanovení novely neplatí pro zavádění standardů kvality žádná přechodná ustanovení. Splnit je tak musí bez odkladu všechny dětské skupiny včetně těch fungujících před schválením novely. 

Novela zákona o poskytování služby péče v dětské skupině a standardy kvality péče o dítě v dětské skupině

Co tedy o standardech kvality říká aktuální návrh novely zákona?

§ 5d

Standardy kvality péče

(1) Kvalita služby péče o dítě v dětské skupině se ověřuje pomocí standardů kvality péče, které je poskytovatel povinen dodržovat. Standardy kvality péče jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím se posuzuje úroveň kvality poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte a personálního a provozního zabezpečení. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte obsah těchto kritérií:
1. kvalita plánu výchovy a péče,
2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině,
3. sledování vývoje dítěte,
4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte,

b) v oblasti personálního zabezpečení obsah těchto kritérií:
1. péče o zaměstnance,
2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) v oblasti provozního zabezpečení obsah těchto kritérií:
1. dodržování vnitřních pravidel,
2. zajištění bezpečnosti dětí,
3. řešení mimořádných situací,

d) bodové hodnocení a nejnižší počet bodů potřebných pro plnění standardů kvality péče.

Bližší informace o standardech kvality a jednotlivá kritéria obsahuje prováděcí předpis – Příloha č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb. Ani ta ale neobsahuje konkrétní požadavky nebo snad seznamy dokumentů, které musí provozovatelé zpracovat a dodržovat.

Jak standardy fungují?

Standardy kvality nejsou metodicky Ministerstvem práce a sociální práce zatím rozpracovány, nicméně v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin je rozpracována metodika tzv. Auditu značky kvality, který má napomáhat provozovatelům zlepšit jejich služby a připravit je na zmíněné standardy.

Všechny tři standardy kvality péče se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

  • 2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
  • 1 bod, jestliže kritérium je splněno dobře,
  • 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

Celkem lze získat 18 bodů, každé kritérium se hodnotí zvlášť, pro splnění je třeba splnit každý ze tří standardů kvality péče. Za splnění se považuje zisk minimálně 5 bodů u standardu č.  1 (Péče o dítě a naplňování potřeb dítěte), minimálně 3 bodů u standardu č.  2 (Personální zabezpečení) a minimálně 4 bodů u standardu č. 3 (Provozní zabezpečení).

Standardy kvality jsou konceptem známým aktuálně především poskytovatelům sociálních služeb. Jedná se vždy o soubor kritérií, který je nejen nástrojem kontroly, ale také důležitým vodítkem pro provozovatele, který chce poskytovat kvalitní služby. Při kontrole ze strany MPSV může být kontrolováno jednak zpracování samotných standardů a průvodních dokumentů (tedy například zpracovaný plán výchovy a péče nebo adaptační plán, portfolia dětí, zpracované směrnice pro přijímání dětí, sepsaná pravidla pro komunikaci s rodiči aj.), tak samotný provoz (např. formou rozhovoru s pečujícími osobami, sledováním samotného provozu).

TIP: Lektorky Štěpánka Mašlárová a Daniela Celerýnová uspořádaly webinář Standardy kvality: jak na ně? a vy máte možnost si jeho záznam zakoupit ZDE.

Jak se na standardy připravit?

Při přípravě na splnění standardů kvality je určitě možné vycházet z metodiky pro výše zmíněné Audity značky kvality.

Pro začátek je vždy vhodné si „udělat pořádek“ v jednotlivých kritériích. Zeptejte se sami sebe na následující otázky: Máme v našem zařízení toto kritérium nějak podchyceno? Existují dokumenty, o které se v této oblasti opíráme? Vědí všichni zaměstnanci, jak mají v této oblasti postupovat? Jsou naše postupy nastaveny tak, aby vedly k co nejkvalitnější péči o děti a byly vstřícné k rodičům? Dokáži naše postupy v této oblasti prezentovat a obhájit při případné inspekci? Pokud si vezmete k ruce metodiku Auditu značky kvality, samy již přijdete na oblasti, ve kterých se potřebujete zlepšit.

Pro co nejefektivnější implementaci ve vaší dětské skupině rádi uspořádáme „Akademii na míru“ pro váš tým. Pro více informací nám napište na info@vseprodetskeskupiny.cz.

Vzděláváme pedagogy a pečující osoby. Podívejte se na akce, které pořádáme.