Dle Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a jeho § 11 Evidence dětí v dětské skupině platí, že

Žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz dětské skupiny, je poviden mít v evidenci dětí o dětské skupině doklad o existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního předpisu.

Tým Vše pro dětské skupiny připravil vzor čestného prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou. Toto prohlášení doporučujeme pravidelně aktualizovat a do hlavičky uvést údaje o dětské skupině a jejím provozovateli.

Dokument stáhnete v editovatelném formátu .docx. Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.