NPO – výzva: č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

Aktualizace k 19.3. 2024

V dubnu se otvírají možnosti pro obce získat peníze v investiční výzvě z Národního plánu obnovy na budování nových dětských skupin.

Termíny a podmínky výzvy jsme pro Vás sepsali níže:

Termíny

→ Zahájení příjmu žádostí: 14. 4. 2023.

→ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2024.

→ Ukončení fyzické realizace projektu: do 31. 3. 2026.

Výše dotace

→ Celkové způsobilé výdaje: 1 mil. Kč až 25 mil. Kč, pro velkokapacitní DS nad 24 dětí i vyšší dotace, dle kapacity.

→ Oproti předchozí výzvě je DPH způsobilým výdajem s výjimkou nákupu nemovitosti.

Zaměření výzvy

Budování kapacit veřejných i zaměstnaneckých dětských skupin. Podporován je nákup nemovitostí a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro dětské skupiny.

Oprávnění žadatelé

 • Kraje, obce, města, městské obvody, městské části, dobrovolný svazek obcí.
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku, hl. města Prahy a městských částí.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.
 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Ústavy Akademie věd, veřejné výzkumné instituce.
 • Obchodní společnosti (a.s., s.r.o.) zakládané a vlastněné územně samosprávným územním celkem. Příkladem takovýchto
  organizací jsou krajské nemocnice s právní formou a.s. ve 100% vlastnictví krajů.

Podmínky výzvy

→ Nové stavby musí splnit potřebu primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

→ Rekonstrukce musí dosáhnout alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů. Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, ani alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů. V případě památkově chráněných budov nebo budov, které již před realizací projektu plní parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a řeší pouze dílčí opatření, musí být renovací dosaženo 2 % až 30 % úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů nebo stejné míry snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.

→ Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy na daném místě již byla evidována dětská skupina a to i v případě, že byla evidence zrušena, bez ohledu na provozovatele.

→ Nově vybudované dětské skupiny musejí být financovány převážně z veřejných zdrojů. Po dobu udržitelnosti tedy musí být hlavním zdrojem příjmů státní příspěvek a s příspěvkem od rodičů musí být nižší, než příspěvek od státu.

→ Udržitelnost projektu je 10 let, z toho minimálně 5 let provoz dětské skupiny a případně dalších 5 let jiný typ služby sloužící občanům.

→ Projekt lze realizovat i v pronajatých prostorách, které si žadatel dlouhodobě pronajímá min. po dobu udržitelnosti projektu od organizace, která spadá do kategorie oprávněných žadatelů.

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje (ZV) se dělí na hlavní a vedlejší. Do hlavních ZV patří výstavba nové budovy, nákup nezastavěného pozemku, nákup stávající budovy za účelem přestavby, rekonstrukce budovy, přístavby a nástavby objektů, úprava venkovních ploch určená pro pobyt dětí, budování a modernizace inženýrské sítě, pořízení systémů protipožární ochrany, výdaje vázané na energetické úspory.

Vedlejší výdaje (ve výši max. 20 % z celkových ZV) zahrnují přípravu a realizaci výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace, příprava a zpracování žádosti a poradenství s ní spjaté, zpracování energetického auditu, pořízení vybavení a veškeré další výdaje sloužící k naplnění projektu.

K žádosti o podporu se mimo jiné dokládá:

 • Studie proveditelnosti.
 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu.
 • Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí.
 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení – vyjádření stavebního úřadu.
 • Projektová dokumentace.
 • Usnesení zastupitelstva o souhlasu s realizací projektu/souhlas zřizovatele.
 • Podrobný položkový rozpočet (včetně průzkumu trhu u položek vybavení).
 • Potvrzení energetického specialisty.
 • Energetický posudek.
 • Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ dle vzoru

TIP: Na 26. 4. připravujeme k tématu webinář určený všem starostům a starostkám obcí a dalším pracovníkům, kteří uvažují o vybudování vlastní dětské skupiny. V rámci webináře se bude možné dozvědět například to, jakou dotaci lze získat na vybudování a provoz dětské skupiny, zda je dotační výzva NPO vhodná právě pro vás, co obnáší založení a provoz DS, kdo bude DS provozovat nebo jak sehnat chůvy. Dotační výzvou Národního plánu obnovy vás provede Mgr. Kateřina Jarolímková a se zákonem o dětských skupinách i se všemi povinnostmi při provozu dětské skupiny vás seznámí Mgr. Daniela Celerýnová. Více informací ke kurzu a možnost přihlášení najdete zde: https://vseprodetskeskupiny.cz/akce/budovani-detskych-skupin-vyzva-obce/. Kapacita kurzu je omezená.

Pro více informací o výzvě kontaktujte Alžbětu Tichou na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz nebo +420 734 570 434.