Budování kapacit dětských skupin: investiční výzva v rámci NPO – pro koho je vhodná a co je možné financovat?

Aktualizace 17.4.2023 : výzva byla uzavřena 30. 11. 2022, ale připravuje se v podobném znění na druhou polovinu/konec roku 2023. Kontaktujte nás na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz. Podrobnější podmínky výzvy nejsou známé, ale pravděpodobně budou podobné podmínkám předchozí výzvy. Ke změně by mělo dojít v tom, že DPH bude způsobilým výdajem projektu (kromě DPH u nákupu nemovitosti).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu č. 31_22_002, jejímž cílem je podpořit investiční projekty na budování nových dětských skupin. Výzva je určena nejen pro obce a jejich příspěvkové organizace, ale také pro neziskové organizace. Pravidla pro podání žádosti a především administrativní a finanční náročnost projektové žádosti a celého projektu ovšem nahrává spíše žadatelům z řad obcí. Podmínkou je také 3letá historie žadatele.

Důležité podmínky pro podání a realizaci projektu

 • Financovat lze
  • výstavbu, nákup pozemku a/nebo budovy, rekonstrukce, přístavby a nástavby, vždy ovšem za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin;
  • související nutné úpravy venkovních ploch, budování a modernizace sítí;
  • související projektovou a další dokumentaci (v souvislosti s energetickou udržitelností budovy viz níže);
  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetickým vlastností budovy (zateplování, rekuperace, fotovoltaiky, tepelná čerpadla apod.);
  • limitovaně jako tzv. vedlejší náklady také podpůrné provozy (jídelna, prádelna), vybavení DS, hřiště, zadávací a výběrová řízení, zpracování studie proveditelnosti;
 • Je možno žádat dotaci v rozmezí od 3 do 20 milionů Kč (bez DPH), a to až na 4 dětské skupiny.
 • Výzva nepožaduje od příjemce dotace žádné spolufinancování, nicméně DPH je neuznatelný náklad projektu, který musí žadatel zaplatit „ze svého“.
 • Je možné žádat o stavební výdaje v souladu s cenovou soustavou URS (+ max. 5 %) – v případě, že reálné náklady budou vyšší, bude se jednat o spolufinancování žadatele.
 • Finance budou poskytnuty v režimu ex-post – je potřeba předfinancování záměru a teprve po jeho realizaci budou proplaceny finanční prostředky z NPO.
 • Kromě podmínky vytvoření nových míst v dětských skupinách výzva klade důraz také na energetickou udržitelnost budovy, v které bude DS provozována (viz níže), což se projevuje také na přísných požadavcích na přílohy projektové žádosti (viz níže).
 • Udržitelnost projektu je 10 let po jeho ukončení – po tuto dobu musí být DS provozována dle zákona 247/2014 Sb. a se státním příspěvkem na provoz. V případě nedodržení nastávají finanční sankce a vratky dotace.
 • Je nutné počítat s realizací výběrových řízení na stavby i služby dle metodického pokynu NPO pro zadávání veřejných zakázek (uzavřené/otevřené výběrové řízení).

Harmonogram výzvy a alokace v rámci regionů

Projekty je možné podávat od 20. dubna, výzva je kolová – po uzavření jednotlivých kol budou projekty vyhodnoceny a projekty, které splní minimální počet bodů, budou schváleny. Další kolo bude vyhlášeno, pokud nebude v předchozím kole vyčerpána alokace.

Uzavírky jednotlivých kol:

 • 30. 6. 2022
 • 30. 9. 2022
 • 30. 11. 2022

Projekt musí být realizován do 30. 6. 2025 a musí trvat maximálně 24 měsíců.

K projektové žádosti je potřeba již přiložit kompletní projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (pokud je vyžadováno) s razítkem stavebního úřadu potvrzujícím podání této žádosti, a to vč. kopií dokladové části (viz níže). Předpokládá se velký zájem o tuto výzvu, v druhém a třetím kole již nemusí (zvláště v některých regionech) zbýt finanční prostředky.

Alokace 2,74 mld. Kč je rozdělena mezi jednotlivé kategorie dle regionů (P5_Dilci_alokace). Je možné žádat i v hl. městě Praze.

Energetická udržitelnost a emise skleníkových plynů

Kromě nově vytvořených míst v dětských skupinách musí žadatel o dotaci zajistit a doložit následující:

 • novostavba – spotřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 • renovace – dojde k prokazatelným úsporám primární energie nebo k prokazatelnému snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů

Očekává se, že budova bude využívat některý z lokálních zdrojů energie: fotovoltaická elektrárna na střeše budovy / solárně-termické kolektory, tepelné čerpadlo / využití energie z biomasy. Příjemce dotace vykazuje % snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí prostřednictvím posudku přikládaného k žádosti a později ke zprávě o realizaci.

Přílohy žádosti o podporu

V týmu Vše pro jesle a školky dokážeme zpracovat projektovou žádost včetně studie proveditelnosti dle pravidel výzvy. Součástí žádosti jsou ovšem (mimo jiné) následující přílohy, které musí zajistit samotný žadatel o dotaci:

 • Prokázání vztahu k nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí/kupní smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí kupní (nelze rekonstruovat prostory, které má žadatel v pronájmu)
 • Znalecký posudek se stanovením ceny pořizované nemovitosti.
 • Doklad o zajištění dostatečných finančích prostředků na financování projektu.
 • Doklad o tom, že předchozí vlastník nemovitosti neobdržel na tuto budovu jinou dotaci.
 • Územní rozhodnutí/územní souhlas, je-li relevantní.
 • Stavební povolení, je-li v době podání k dispozici a je-li relevantní. Není-li relevantní, pak vyjádření SÚ v tomto smyslu. V případě, že není stavební povolení ještě k dispozici, lze dodat žádost o vydání stavebního povolení vč. příloh a stavební povolení se dokládá následně, nejpozději ovšem do 6 měsíců od schválení žádosti o podporu, resp. do 30.6.2023 (podle toho, co bude dříve).
 • Projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení vč. dokladové části a položkového rozpočtu zpracovaného na podkladu aktuálního ceníku ÚRS/RTS.
 • Přílohy prokazující energetické a environmentální požadavky na stavbu/rekonstrukci:
  • Protokol k výpočtu tepelné stability v létě.
  • Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí.
  • Kontrolní protokol DNSH.
  • Energetický posudek.
  • Průkaz energetické náročnosti budovy.
  • Odborný posudek – posouzení stavby z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů (pro zateplované objeky).

Další informace a zpracování projektové žádosti

Bližší informace k výzvě je možné najít přímo na stránkách NPO zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin

V případě, že máte zájem o zpracování projektu, dejte nám vědět na ticha.al@gmail.com – ideálně pošlete prosím rovnou informaci o Vašem záměru vč. jeho stádia rozpracovanosti. Nenechávejte samozřejmě nic na poslední chvíli.