Nové požadavky na požární ochranu dětských skupin: Co se mění od 1. 8. 2023?

Vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vešla v platnost 28. 7. 2023 a v účinnost 1. 8. 2023.

Co konkrétně nová pravidla přinášejí a koho se týkají? V našem článku se zaměříme na hlavní body, které se týkají provozu a zajištění požární bezpečnosti v prostředí dětských skupin.

Požadavky na dětské skupiny jsou v §23 novelizované vyhlášky rozděleny do dvou částí:

  • §23 stanovuje požadavky na nově vznikající dětské skupiny, zatímco
  • §23a) stanovuje požadavky na stávající dětské skupiny.

§23 je v platnosti od 1. 8. 2023 a §23a) nabyde účinnost 1. 1. 2025.

Každá nově vznikající dětská skupina musí splňovat specifické technické požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí, zejména na sníženou hořlavost. Dětské skupiny s počtem více než 12 dětí musí mít zajištěny dvě únikové cesty.

Pro stávající dětské skupiny vejde v účinnost dne 1. 1. 2025 nový odstavec a) v §23 novelizované vyhlášky, který stanoví mj. následující požadavky:

  • každá dětská skupina musí tvořit samostatný požární úsek
  • z dětské skupiny s více než 12 dětmi musí být zajištěny 2 únikové cesty
  • v bytě může být jedna či více dětských skupin, pokud kapacita nepřesahuje 12 dětí
  • prostory dětské skupiny, mimo hygienické zařízení, musí být vybaveny autonomními detektory kouře
  • prostor dětské skupiny nesmí být ve vyšším, než 2. nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství

Dětské skupiny s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí mají ve vybraných bodech úlevu.

Právní předpisy pro požární bezpečnost dětských skupin nebyly dříve dostatečně vymezeny, a proto se mohou v současné době vyskytovat také dětské skupiny, které mají vypracováno a schváleno požárně bezpečnostní řešení, které však není v souladu s výše uvedenými požadavky. 

Od 1. 1. 2025 tak musí všechny dětské skupiny splňovat požadavky §23a) vyhlášky 23/2008. Stávající dětské skupiny jsou povinny do tohoto data přizpůsobit své prostory výše uvedeným požadavkům.

NÁŠ TIP: V návaznosti na schválení nové požárnické vyhlášky se v nejbližší době chystá vyhlášení dotační výzvy z NPO na přizpůsobení prostor dětských skupin. Výzva by měla pomoci provozovatelům, kteří budou mít významné finanční náklady na úpravu prostor, aby splňovaly podmínky novelizované vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Pro informace o dotační výzvě zaměřené na přizpůsobení prostor nás kontaktujte na alzbeta@vseprodetskeskupiny.cz.

Přesný výpis jednotlivých požadavků novelizovaného §23 a §23a) naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23/zneni-20250101.

Článek zpracoval:
Ing. Ondřej Valčík (autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně)