Inspekce práce v dětských skupinách – co od kontroly čekat a na co se připravit

Kdo kontroluje a v jakých případech?

Kontrolními a správními orgány inspekce práce jsou Státní úřad inspekce práce a 8 oblastních inspektorátů práce a jejich kontrolní působností je oblast poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (vyjma kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz).

Proces kontroly

Cílem kontroly je ověřit, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají především ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Řídí se pravidly obsaženými v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Ohlášená kontrola

Kontrola je prováděna inspektorem na místě provozu na základě předem doručeného oznámení o zahájení kontroly poskytovateli služby péče o dítě v DS (na oznámení je uveden termín kontroly).

Neohlášená kontrola

Kontrola probíhá na místě provozu předložením průkazu inspektora. Poskytovatel nemusí být nutně u kontroly přítomen, ale musí o ní být inspektorem informovaný dodatečně tak, aby mohl uplatit v průběhu kontroly svá práva a zároveň poskytnout potřebnou součinnost k dosažení účelu kontroly.

Poskytovatel služby péče o dítě v DS je po zahájení kontroly povinen vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit inspektorovi výkon jeho oprávnění a poskytovat mu k tomu potřebnou součinnost.

Inspektor je při kontrole oprávněn:

 • vstupovat do objektů, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly
 • vstupovat do obydlí pouze v případě, že je užívané k poskytování služby péče o dítě v DS
 • požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, v odůvodněných případech zajišťovat originální podklady
 • pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy
 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších osob

V průběhu kontroly je inspektor povinen zjistit stav věcí v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady. Tato zjištění formuluje do protokolu, který je výsledkem kontrolní činnosti a který je následně po jeho vyhotovení doručen kontrolované osobě (poskytovateli). Součástí protokolu je poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním písemné a odůvodněné námitky zpravidla ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Tohoto může poskytovatel využít v případě, pokud se závěry inspektora uvedenými v protokolu o kontrole nesouhlasí. Námitky jsou pak vyřízeny způsobem uvedeným v ust. § 14 zákona o kontrole, včetně možnosti provést došetření věci.

Kontrolované skutečnosti

 • označování subjektu jako poskytovatele „služby péče o dítě v dětské skupině“, pouze je-li zapsán do evidence poskytovatelů / u DS vzniklých po novele označování v názvu „dětská skupina“;
 • dodržování podmínek pro poskytování služby péče o dítě – bezúhonnost poskytovatele, bezúhonnost pečující osoby v pracovněprávním vztahu, odborná způsobilost pečující osoby, zdravotní způsobilost pečující osoby, věk a plná svéprávnost pečující osoby;
 • stanovení kritérií pro určení výše úhrady nákladů (podílí-li se rodiče) – zastropované školkovné;
 • dodržování max. počtu dětí v dětské skupině;
 • stanovení potřebného počtu pečujících osob (1 až 3) v závislosti na velikosti dětské skupiny;
 • zpracování a dodržování vnitřních pravidel, včetně povinnosti zpřístupnit je v prostorách, kde je služba poskytována, popř. dálkovým přístupem;
 • zpracování a dodržování plánu výchovy a péče, včetně povinnosti zpřístupnit jej v prostorách, kde je služba poskytována, popř. dálkovým přístupem; je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj;
 • vedení evidence dětí; uchovávání údajů a dokumentů obsažených v evidenci dětí po dobu 10 let (písemné prohlášení rodiče, písemný doklad o zdravotním stavu dítěte, apod.);
 • sjednání pojištění odpovědnosti za újmu;
 • uzavření písemné smlouvy o poskytování služby s rodičem před zahájením poskytování služby, která obsahuje náležitosti dle zákona, včetně příloh;
 • oznámení MPSV všech změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo do 15 dnů ode dne vzniku změn nepředložení dokladů o těchto změnách.

TIP: Inspektorát práce kontroluje mimo výše zmíněného i celou problematiku BOZP. V případě zájmu o zpracování dokumentace BOZP pro vaší dětskou skupinu nás kontaktujte na info@vseprodetskeskupiny.cz a my vás propojíme s naším specialistou.

Přestupky

Zjištěné nedostatky, které naplňují skutkovou podstatu některého z přestupků uvedených v zákoně o poskytování služby péče o dítě v DS, mohou vést k zahájení správního řízení, v rámci něhož bude rozhodováno o jeho spáchání a následně může být poskytovateli uložena pokuta. Takovéto přestupkové (správní) řízení vede v prvním stupni příslušný oblastní inspektorát práce v případech, kdy kontrolu vykonal inspektor tohoto úřadu. Odvolacím orgánem je pak Státní úřad inspekce práce. Zjištěná zvlášť závažná porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona, kterými jsou taková porušení povinností, která jsou způsobilá vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem, mohou být důvodem pro zrušení oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině.

Pokuty

Pokutu ve výši až 20.000 Kč lze uložit poskytovateli, pokud nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče, nevede evidenci dětí či neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pokutu ve výši až 30.000 Kč lze uložit poskytovateli, pokud poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, aniž jsou splněny podmínky pro pečující osobu, poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, aniž je dodržen maximální počet dětí, případně nejnižší počet pečujících osob, nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla, poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za újmu, neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách. Nejvyšší pokutu dle tohoto zákona, až do výše 100.000 Kč, lze uložit za označování své činnosti jako služby péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů.

Také se Vás týká

Nad rámec výše uvedených povinností vyplývajících ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mohou orgány inspekce práce kontrolovat u poskytovatelů také:

 • Dodržování povinností v oblasti pracovních vztahů, zejména vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů, a to v oblasti vzniku, změny a skončení pracovního poměru, odměňování, pracovní doby, poskytování cestovních náhrad, dovolené, rovného zacházení a diskriminace, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců jako jsou mladiství, těhotné zaměstnankyně, apod.
 • Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména možného nelegální zaměstnávání, plnění informačních a evidenčních povinností při zaměstnávání cizinců, u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, apod.
 • Dodržování povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vyplývajících ze zákoníku práce, zejména vyhledávání rizik, plnění povinností při vzniku pracovních úrazů, provádění školení zaměstnanců, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, apod., nebo ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a jeho prováděcích právních předpisů, a to v oblasti týkající se např. pracoviště a pracovního prostředí, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, organizace práce a pracovních postupů, zajišťování úkolů v prevenci rizik, dopadají-li tyto povinnosti na poskytovatele.

TIP: Tématu BOZP jsme se již věnovali v podrobném článku „BOZP a obsah povinností zaměstnavatelů v této oblasti“, který najdete ke stažení v balíčku Dětská skupina bez starostí. V případě, že zatím nejste členem našeho balíčku, můžete si ho zakoupit zde: Dětská skupina bez starostíDíky placenému členství za vás pohlídáme všechny termíny a vy získáte přístup k aktualitám, informacím a materiálům pro dětské skupiny na jednom místě.

Zdroj informací: Asociace dětských skupin, článek ze dne 26. 4. 2018 aktualizovala pro VPJŠ dne 30. 3. 2023 Ing. Martina Tesaříková.