Vyplňujeme vypořádání a vyúčtování mimořádné COVID dotace (pro spolky a jiné neziskové organizace)

← Zpět na Články

V tomto článku Vás provedeme zpracováním finančního vypořádání a vyúčtování mimořádné COVID dotace. V minulých článcích už jsme sepsali, na co všechno lzde čerpat, a také jak správně finance utratit a v jakých termínech finance vyúčtovat. Nyní se podíváme přímo podrobně na oba formuláře.

Finanční vypořádání

Příjemce je povinen vypořádat vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., a to pomocí formuláře finančního vypořádání (níže ke stažení).

Do 15.2.2022 musí doložit finanční vypořádání ti příjemci, kterým byla dotace poskytnuta přímo z MPSV (NNO, fyzické osoby, obchodní společnosti, hl. m. Praha aj.)

Jak vyplnit formulář finančního vypořádání?

 • vyplní se název Příjemce v záhlaví tabulky
 • v tabulce se vyplňuje pouze řádek, kde je ve sloupci Ukazatel již předvyplněno: „Mimořádná dotace pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině“, a řádek A.1 Dotace celkem (kde budou údaje stejné jako v řádku s částkami této
  mimořádné dotace),
 • ve sloupci Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021 vyplňuje příjemce částku dotace, která mu byla ze strany MPSV zaslána na bankovní účet v průběhu roku 2021,
 • ve sloupci Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele se uvádí případné vratky dotace realizované nejpozději do 31. 12. 2021, tedy ještě před koncem roku 2021,
  ve sloupci Skutečně použito k 31. 12. 2021 se uvádí celková částka výdajů čerpaných z poskytnuté dotace v průběhu roku 2021,
 • sloupec Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání obsahuje automatický vzorec, který vypočítá případnou vratku prostředků, kterou je příjemce povinen v rámci finančního vypořádání zaslat zpět MPSV (viz dále bod 4.). Pokud příjemce využil poskytnuté prostředky dotace v plné výši, bude v tomto sloupci vypočítána „0“

Pro názornost ještě obrázek – vyplňujete modré kolonky:

Formulář vypořádání níže v přílohách článku.

Jak podat finanční vypořádání?

Po vyplnění formulář vytisknete a podepíšete, nebo uložíte jako PDF a podepíšete el. podpisem. Posílá se na MPSV poštou nebo datovou schránkou. Na obálku nebo do předmětu datové schránky napište „Dotace dětské skupiny 2021 – vyúčtování“.

Jak provést případnou vratku?

Pokud nedojde do 31. 12. 2021 k vyčerpání všech finančních prostředků, které byly poskytnuty formou dotace na stanovený účel, musí být po 31. 12. 2021 nevyčerpanéfinanční prostředky dotace vráceny na depozitní účet MPSV číslo 6015–
2229001/0710 u ČNB (jako VS uvede organizace své IČ, bylo-li přiděleno, a text pro příjemce: „název organizace/jméno fyzické osoby – vratka mimořádné dotace – dětské skupiny“), a to nejpozději v termínu do 15. února 2022.

Zároveň je potřeba MPSV informovat o nevyčerpání a provedené vratce, nejlépe datovou schránkou.

Vyúčtování dotace

Ve stejném termínu jako finanční vypořádání musí příjemci doložit také vyúčtování dotace, a to na daném formuláři (také ke stažení níže).

Vyplňujete postupně jednotlivé listy:

 • Část 1 – Úvod
  • vyplňujete základní informaci o poskytovateli, přidělené částky v části A a v části B (část B je nájemné, pokud jste jej nečerpali, vyplňujete všude jen část A a položky „celkem“, které budou stejné jako část A)
  • číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV (najdete na rozhodnutí o přidělení dotace, které vám přišlo do datové schránky)
  • uvedete také informace o případné vratce
 • Část 2 – Souhrn nákladů
  • vyplňujete za každou DS jednou
  • vyplňujete bílé řádky – např. materiálové náklady – souhrnně čistící prostředky, souhrnně covid testy atd., nemateriálové náklady – souhrně informování rodičů, souhrnně právní služby
  • v šedých řádcích se sečtou materiálové náklady zvlášť a nemateriálové zvlášť
 • Část 3 – Soupiska A
  • vyplňujete dle podkladů od účetní za každou DS zvlášť jednotlivé náklady (tedy každý nákup desinfekce zvlášť)
 • Část 4 – Soupiska B
  • uvádíte informace o nájemném (bez s ním spojených služeb!) za jednotlivé měsíce
  • nevyplňujete, pokud jste o nájemné nežádali

Všechny vyplněné stránky formuláře příjemce vytiskne, podepíše na úvodní straně a naskenované jako jeden dokument, nebo vytištěné doručí společně s přílohou č. 3A finančního vypořádání také v termínu nejpozději do 15. února 2021 do datové schránky MPSV sc9aavg , případně poštou (MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2) nebo osobně na podatelnu MPSV – vyúčtování i vypořádání směřujte k rukám Ing. Lucie Vimpelové a do předmětu nebo na obálku pište „Dotace dětské skupiny 2021
– vyúčtování“. .

Kontrola dotace

Součástí vyúčtování dotace není dokládání jednotlivých účetních dokladů, ty mohou ale být předmětem pozdější kontroly. Příjemce dotace je povinen uchovávat dokumenty související s dotací po dobu 10 let od ukončení financování (tedy do 31.12.2031).

Nejste si jistí zpracováním finančního vypořádání nebo vyúčtování dotace? Kontaktujte nás.