Evidence DS: Doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany – schválení hasiči

← Zpět na Novinky

Dle zákona 247/2014 Sb. je nutnou podmínkou pro udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině také zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany, které se prokazuje doložením dokladu prokazujícího splnění požadavků požární ochrany zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu (tedy projektantem s autorizací v oblasti požární bezpečnosti osob).

Do doby nedávné stačilo tedy k žádosti o zápis do evidence přiložit projekt od autorizovaného inženýra. Nově ovšem (cca od začátku září) začalo MPSV při posuzování žádosti o zápis nových dětských skupin vyžadovat kromě zpracovaného požárně-bezpečnostního řešení také schválení prostor ze strany hasičů, konkrétně je potřeba doložit závazné stanovisko místně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, jakožto dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které potvrdí správnost posouzení a návrhu požární bezpečnosti dětské skupiny.

Počítejte s tím prosím při podávání žádosti do evidence – termíny se kvůli tomu mohou protáhnout. MPSV zároveň začalo toto stanovisko vyžadovat také po již zapsaných DS, které získaly oprávnění po 1.10.2021. DS zapsané do evidence před tímto datem musejí doklad (PBŘ + stanovisko HZS) doložit do 30.9.2023.

Stanovisko MPSV najdete na webu Asociace provozovatelů dětských skupin zde.