Finance na další vzdělávání pracovníků MŠ – požádejte si i vy!

Mateřské školy s akreditací MŠMT mohou v rámci nového Operačního programu OP Jan Amos Komenský čerpat finanční prostředky na svoje aktivity. Žádosti je možné podávat až do května 2023 a výzvě jsme se podrobně věnovali v článku Jan Amos Komenský přináší nové Šablony pro MŠ.

Mimo oblíbenou personální podporu (finance na školní a dvojjazyčné asistenty a sociální pedagogy) šablony umožňují také získat finance na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků vč. technických zaměstnanců MŠ, a to v rámci aktivity „Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání pro mateřské školy“ (aktivita 1.I/4).

Podmínky pro financování vzdělávání v rámci OP Jan Amos Komenský jsou až překvapivě volné. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných, ale i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, ale také stáží ve firmách a institucích, formou supervize, mentorinu a koučingu. Je možné se vzdělávat prezenčně nebo online (ale jedině synchronní formou, nikoli „ze záznamu“).

Kdo se může vzdělávat?

Vzdělávat se mohou všichni pracovníci ve vzdělávání, tedy

 • pedagogičtí i nepedagogiční pracovníci mateřské školy, který se podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku;
 • pracovníci MŠ, jejichž druh práce souvisí s chodem MŠ (asistenti/ky, personál školní jídelny, hospodářští či techničtí pracovníci apod.), kteří se nepodílí na výuce či vzdělávání ve škole/školském zařízení

V čem je možné se vzdělávat?

Kromě akreditovaných i neakreditovaných kurzů je možné absolvovat i kvalifikační a specializační studia ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků, kterými je možné získat odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka, případně kvalifikaci k výkonu specializované činnosti ve školství či kvalifikaci výchovného poradce. Nelze však absolvovat vzdělávání, které vede k získání akademických či profesních titulů.

Je potřeba, aby kurz spadal do jednoho z následujících témat:

 1. čtenářská pre/gramotnost
 2. matematická pre/gramotnost (například Matematika kolem nás pro děti od 3 let podle anglického vzoru – 16.11.2022)
 3. umělecká gramotnost
 4. cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce (například kurz: Výuka angličtiny pro nejmenší s prvky Montessori – 9.2.2023)
 5. inkluze (například Práce s dětmi s OMJ a jejich začlenění do školkového kolektivu – 9.11.2022)
 6. projektová výuka
 7. přírodovědné a technické vzdělávání (například kurz Řemeslná dílna aneb pracovní aktivity i pro ty nejmenší – 20.9.2022 nebo Netradiční pokusy a experimenty aneb podpora zvídavosti u dětí – 18.10.2022)
 8. EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (například kurz Začínáme s environmentálním vzděláváním: teorie, tipy na projekty a praktická inspirace – 26.9.2022 nebo Vychováváme a vzděláváme děti od nejútlejšího věku ve venkovním prostředí – 22.11.2022)
 9. vzdělávání s využitím nových technologií
 10. kulturní povědomí a vyjádření (například kurz Hudební hrátky pro děti do 4 let – 6.10.2022)
 11. historické povědomí, výuka moderních dějin
 12. formativní hodnocení
 13. rozvoj podnikavosti a kreativity (například Rozvíjející hry pro děti od dvou let: inspirace ze zahraničí – 2. 11. 2022)
 14. spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků
 15. well-being a psychohygiena (například Duševní hygiena při učitelské profesi, aneb jak předejít syndromu vyhoření – 30.11.2022)
 16. pedagogická diagnostika
 17. kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
 18. genderová tematika v obsahu vzdělávání
 19. propojování formálního a neformálního vzdělávání
 20. mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
 21. občanské vzdělávání a demokratické myšlení
 22. individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
 23. inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
 24. řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
 25. logopedie a primární logopedická prevence (například Rozvoj komunikačních schopností u dětí od dvou let věku – 4. 10. 2022 nebo Rozvoj sluchového vnímání u dětí od dvou let – 11. 10. 2022, Logopedický kurz základní: podpora přirozeného vývoje řeči hravou formou – 17.2.2023, Logopedický kurz navazující: podpora přirozeného vývoje řeči – výslovnost jednotlivých hlásek – 3.3.2023)
 26. práce s dvouletými dětmi v mateřské škole (například Základní Montessori kurz: principy, členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek – 24. 10. 2022, Rozšiřující Montessori kurz: aktivity pro děti do 3 let – 31. 10. 2022, Rozvoj kompetencí u dětí od dvou let v mateřské škole a dětské skupině (motorika, vnímání, řeč, paměť) – 8. 10. 2022, Rozvíjející hry pro děti od dvou let: inspirace ze zahraničí – 2.11.2022, Rozvoj komunikačních schopností u dětí od dvou let věku – 4. 10. 2022 nebo Rozvoj sluchového vnímání u dětí od dvou let – 11. 10. 2022, Komunitní kruh, pravidla ve třídě a rituály – 02.02.2023, Zdravý vývoj u dětí se zaměřením na pohyb – 29.3.2023, Praktické tipy na pohybové aktivity pro děti již od 1 roku – I. – 13.4.2023 a Praktické tipy na pohybové aktivity pro děti již od 1 roku – II. – 26.4.2023)
 27. zážitková pedagogika
 28. alternativní/inovativní formy výuky (například Základní Montessori kurz: principy, členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek – 24. 10. 2022 nebo Rozšiřující Montessori kurz: aktivity pro děti do 3 let – 31. 10. 2022)
 29. výuka češtiny jako druhého jazyka
 30. podpora uvádějících/provázejících učitelů

Pracovníci ve vzdělávání, kteří se přímo nepodílí na vzdělávání (asistenti/ky, personál školní jídelny, hospodářští či techničtí pracovníci apod.) mohou volit z témat uvedených výše, nebo navíc téma

 • profesní rozvoj ostatních pracovníků ve vzdělávání

Kolik je možné získat peněz na vzdělávání?

Celkový rozpočet projektu záleží na počtu dětí zapsaných v MŠ, ale konkrétně na vzdělávání je možné získat 3 925 Kč za každých 8 hodin vzdělávání jakoukoli formou.

Na co je nutné si dát pozor?

 • Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednu osobu je 8 hodin (nelze poslat 4 pedagogy na 2hodinový kurz).
 • V případě, že zvolíte aktivitu supervizora, mentora nebo kouče, musí tento doložit dosažené vzdělání (magisterské vysokoškolské) – potvrzení o absolvování výcviku supervize/mentoringu/ koučinku.
 • Není možné se účastnit vlastních vzdělávacích kurzů (s výjimkou případu, kdy škola zaměstná supervizora/mentora/kouče pro realizaci této aktivity).
 • Není možné prokazovat vzdělávání, které bylo poskytováno účastníkům zdarma nebo bylo hrazeno z jiných zdrojů

Jak vám můžeme pomoci?

Nabízíme zpracování projektové žádosti do výzvy OP Jan Amos Komenský – za zpracování platíte až ve chvíli, kdy máte finance na účtu. Můžete nás také kontaktovat pro bezplatnou konzultaci vašich aktivit na stepanka.maslarova@gmail.com.

Námi nabízené kurzy můžete prokázat jako vzdělávání právě v rámci aktivity Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání pro mateřské školy (aktivita 1.I/4). Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás, vystavíme vám osvědčení splňující všechny povinné údaje vč. elektronického podpisu.