Jak zajistit péči o dvouleté děti v MŠ? Financujte (nejen) chůvy s výzvou Šablony III

Dvouleté děti v mateřských školách, to je téma, které vzbouzí emoce nejméně od roku 2016. Tehdy byla projednávána novela školského zákona, podle které měla být v mateřských školách garantována místa pro všechny dvouleté děti. V souvislosti s touto novelou měly být také chůvy pro tyto nejmenší děti financovány ze státního rozpočtu. S tím počítali mnozí ředitelé mateřských škol ještě při letošních zápisech, při kterých mnoho z nich přijalo právě děti mladší 3 let. Teď někteří z nich nevědí, kdo se o tyto děti bude starat. Novela totiž nebyla schválena a v průběhu léta tak Ministerstvo školství zrušilo i plánované financování chův ze státního rozpočtu.

Dle aktuálně projednávané novely zákona o jeslích by naopak dvouletých dětí v mateřských školách mělo ubývat – nově by se o ně měly starat právě jesle, které by vznikly jednak transformací stávajících dětských skupin, jednak by měly být nově zakládány v návaznosti na plánované financování ze státního rozpočtu.

Chtějí-li ředitelé mateřských škol získat finance na platy chův a zajistit péči o dvouleté děti, musejí nyní stejně jako v minulých letech využít evropských dotací, tedy především aktuálně vyhlášené výzvy s názvem Šablony III. Pro některé ředitele je bohužel už pozdě, protože v rámci výzvy požádali o finance na jiné aktivity.

Ti, kteří v rámci výzvy ještě o finance nepožádali, mají čas až do června 2021, projekt může začít ale nejdříve v den podání žádosti. V případě nutnosti je také v již podaném projektu možné požádat o změnu.

Co je z Šablon III možné financovat?

Rozpočet projektu je dán počtem žáků mateřinky – každá škola má nárok na minimálně 100 000 Kč a na každého žáka navíc 1 500 Kč. Modelová mateřská škola se 40 žáky tak může požádat o 260 000 Kč. Projekt může trvat 12–24 měsíců.

Výhodou šablon je jednoduchá administrace projektu založená na jednotkových nákladech. Získané finance může ředitel rozdělit dle svého uvážení tak, aby nejlépe naplnil aktivity projektu – tedy je např. vynaložit na plat samotné chůvy, ale i na vzdělávací pomůcky, knihy, vzdělávání pedagogů nebo na související administrativní náklady.

Volba aktivit je částečně ovlivněna také výsledkem z dotazníkového šetření MŠMT. To zjišťuje, v které oblasti (Podpora inkluzivního vzdělávání, Rozvoj čtenářské pregramotnosti, Rozvoj matematické pregramotnosti, Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí, Podpora polytechnického vzdělávání, Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence, Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků) je mateřská škola relativně nejslabší – právě v této oblasti pak musí ředitel zvolit alespoň jednu šablonu.

Příklad 1:

Počet žáků k 30.9.2019: 40 žáků
Trvání projektu: 12 měsíců
Nejslabší zjištěná oblast: Podpora inkluzivního vzdělávání
Priorita: zajištění chůvy
Povinná šablona: projektový den
Maximální rozpočet: 260 000 Kč
Rozpočet:

Chůva – personální podpora MŠ – úvazek 0,5 19 480 Kč 12 měsíců 233 760 Kč
Projektový den ve výuce – povinná aktivita  5 256 Kč 4 dny 21 024 Kč
Rozpočet celkem 254 784 Kč

 

Příklad 2:

Počet žáků k 30.9.2019: 40 žáků
Trvání projektu: 22 měsíců
Nejslabší zjištěná oblast: Rozvoj matematické pregramotnosti
Priorita: vzdělávání pedagogů
Povinně volitelná šablona: zahraniční stáže zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti
Povinná šablona: projektový den
Maximální rozpočet: 260 000 Kč
Rozpočet:

5denní zahraniční stáž v Irsku 45 329 Kč 2 osoby 90 658 Kč
5denní zahraniční stáž v Německu 38 565 Kč 1 osoba 38 565 Kč
Sdílení zkušeností s partnerskou školou  5 256 Kč 4 dny 21 024 Kč
Projektový den ve výuce – povinná aktivita  5 290 Kč 5 návštěv 26 450 Kč
Rozpočet celkem 259 341 Kč

 

Pokud chcete podání projektové žádosti svěřit zkušeným odborníkům, neváhejte nás kontaktovat.

Téma zpracovala:
Štěpánka Mašlárová
Vše pro jesle a školky