Rada hl. m. Prahy schválila dne 14. 9. 2019 vyhlášení 3 výzev zaměřených na (mimo jiné i předškolní) vzdělávání. Pražské školy, školky a dětské skupiny tak mohou získat nemalé finance z evropských fondů.

Na co přesně je možné získat peníze? Kdo může o finance žádat a co je potřeba splňovat? Pojďme se na jednotlivé výzvy podívat podrobněji.

1) Výzva č. 58 – Rozvoj vzdělávání v Praze II

Kdo může žádat o peníze?

Mateřské, základní a střední školy v Praze, neziskové organizace, dále městské části a jimi zřizované organizace.

Kolik peněz můžete získat? 

Rozpočet jednoho projektu může být od 600 000 do 7 000 000 Kč.
Školy a neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání nemají žádné spolufinancování z vlastních zdrojů.

Do kdy je potřeba podat žádost? 

Žádosti je možné podávat do 18. 1. 2021, v případě zájmu se nám ale ozvěte co nejdříve.

Jaké aktivity výzva podporuje?

Výzva je zaměřena na podporu ve třech oblastech:

  1. začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
  2. multikulturní vzdělávání
  3. demokratická kultury a sociální pilíř udržitelného rozvoje

Financovat je možné tyto aktivity:

  1. vytvoření příručky školy pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (výstupem bude plán školy pro adaptační období dětí – dokument s přehledem konkrétních kroků, opatření, kontaktů a nástrojů pro úspěšné začleňování dětí a žáků s OMJ, jeho příprava, zpracování a ověření v praxi)
  2. integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit
  3. vytvoření školního plánu multikulturní výchovy (rozpracování průřezových témat multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, globální a rozvojové vzdělávání, občanské vzdělávání v ŠVP, ověření v praxi)
  4. aktivity pro rozvoj demokratické kultury ve škole
  5. vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji (sociální pilíř – nikoli environmentální aktivity, ale například mezigenerační soudržnost a sociální začleňování vyloučených – např. handicapovaných či seniorů)

Finance jsou určeny na mzdové náklady pracovníků školy nebo externích expertů tvořících plány a podílejících se na přípravě a realizaci aktivit a dále na pomůcky pro cílovou skupinu, odbornou literaturu a nezbytné zařízení a vybavení. Kromě přímých nákladů získají úspěšní žadatelé také 25 % nepřímých nákladů na ostatní (např. administrativní) výdaje související s projektem.


2) Výzva č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Kdo může žádat o peníze?

Mateřské, základní a střední školy v Praze, neziskové organizace, dále městské části a jimi zřizované organizace.

Kolik peněz můžete získat?

Rozpočet projektu může být od 500 000 do 20 000 000 Kč. Neziskové organizace nemají povinné spolufinancování, soukromé mateřské školy mají spolufinancování ve výši 10 %.

Do kdy je potřeba podat žádost?

Žádost je nutné podat do 15. 3. 2021, nicméně výzva se otevírá 15. listopadu 2020 a bude otevřená pouze do vyčerpání alokace. Povinnou přílohou je studie proveditelnosti, dle zaměření projektu je nutné přiložit také projektovou dokumentaci, územní souhlas, územní rozhodnutí a případně další související dokumenty.

DŮLEŽITÉ: Žádosti o podporu navýšení kapacit mateřských škol musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP), ten musí být rovněž uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP do 15. 3. 2021. V některých městských částech již není možné MAP aktualizovat, v jiných městských částech máte právě nyní poslední možnost požádat o přidání vašeho záměru.

V případě zájmu se nám prosím ozvěte co nejdříve.

Jaké aktivity výzva podporuje?

  1. Aktivita A: Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
  2. Aktivita B: Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

Jsou způsobilé náklady na stavby, které vznikly v průběhu projektu (max. 24 měsíců, nejdéle do 30.11.2023). Stavba nesměla být ukončena před datem předložení žádosti.

V aktivitě A je možné financovat stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.

V aktivitě B je možné vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách formou přístavby, nástavby, stavebních úprav stávajících budov či stavby nových pavilonů nebo vznik „detašovaného“ pracoviště stávající mateřské školy (stejné RED IZO).

Kromě přímých nákladů na stavební úpravy, zařízení a vybavení je možné také omezeně financovat zpracování studie proveditelnosti, administraci dotace a management projektu, max. 10 % dotace je možné určit na úpravy okolí stavby (zahrady, parkovací místa apod.).


3) Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Kdo může žádat o peníze?

Mateřské, základní a střední školy v Praze, dále městské části a jimi zřizované organizace.

Kolik peněz můžete získat?

Rozpočet projektu může být od 600 000 do 2 000 000 Kč v rámci aktivity A a B, do 1 000 000 Kč v rámci aktivity C (viz níže). Soukromé mateřské školy mají spolufinancování ve výši 10 %.

Do kdy je potřeba podat žádost?

Žádost je nutné podat do 15. 2. 2021, nicméně výzva se otevírá 16. října 2020 a bude otevřená pouze do vyčerpání alokace. Povinnou přílohou je studie proveditelnosti, dle zaměření projektu je nutné přiložit také projektovou dokumentaci a případně další související dokumenty.

DŮLEŽITÉ: Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP), ten musí být rovněž uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP do 15. 2. 2021. V některých městských částech již není možné MAP aktualizovat, v jiných městských částech máte právě nyní poslední možnost požádat o přidání vašeho záměru.

Jaké aktivity výzva podporuje?

  1. Aktivita A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol. 
 • vybavení tříd a nákup výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (včetně venkovních učeben)
 • rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních tříd) – pro rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem
 • stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, zajištění bezpečnosti prostor pro pobyt dětí mladších tří let v mateřské škole (např. protiskluzové povrchy, stavební úpravy vnitřních prostor mateřské školy, pořízení nábytku)
 • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
  1. Aktivita B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol
  1. Aktivita C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách 
 • Podporovány budou stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem ve specifickém cíli (např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, hudebních či jiných kulturních aktivit).
 • Způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v rámci výzvy č. 49, č. 51, č. 54 a č. 58 ve specifickém cíli 4.2 (ESF).

Ve všech aktivitách je možné financovat stavby, stavební práce, rekonstrukce a stavební úpravy, pořízení zařízení a vybavení, pořízení kompenzačních pomůcek. Jsou způsobilé náklady na stavby, které vznikly v průběhu projektu (max. 24 měsíců, nejdéle do 30.11.2023).

V případě zájmu o podání žádosti do některé z výzev nás neváhejte co nejdříve kontaktovat. Rádi Vám poradíme a domluvíme se na případné spolupráci. 

Mohly by vás zajímat i tyto články o otevřených dotačních příležitostech: