Vybudujte pro vaši DS/MŠ zahradu v přírodním stylu – dotace pokryje 85 % nákladů!

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou dotační výzvu určenou pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“) u předškolních dětí. Financovat lze mimo jiné úpravy či revitalizaci zahrady u dětské skupiny nebo mateřské školy. Rozděleno bude 100 milionů korun, a to dle data (nebo i času) podání žádosti.

Podporované jsou následující aktivity:

a) Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy
c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Pro dětské skupiny (zřizované obcí, neziskovou organizací nebo i příspěvkovou organizací) a „běžné“ tedy ne lesní mateřské školy je vhodná aktivita a), které se dále věnuje tento článek.

Na co můžete získat dotaci?

Dětské skupiny a mateřské školy mohou získat 100 – 500 tis. Kč na rozvoj zahrady, kde bude probíhat environmentální výchova.

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava; maximálně však do výše 30 tis. Kč (projektová dokumentace, obsahující minimálně průvodní a technickou zprávu, zahradně architektonické řešení, osazovací plán, soupis rostlin, výkaz výměr a materiálů a rozpočet);
 • terénní úpravy;
 • založení a obnova zeleně (výsadba stromů a keřů, zakládání kvetoucích luk apod.);
 • opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťové vody (propustné povrchy, zasakování, nádrže na dešťovku atd.);
 • zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků, zelených střech a vertikálních zahrad;
 • pořízení nebo založení pěstitelských záhonů;
 • podpora kompostování;
 • pořízení nezbytného vybavení – mobiliář pro výuku (stoly, lavice, sedáky a stínící plachty);
 • pořízení ručního zahradnického nářadí;
 • prvky pro podporu biodiverzity (úkryty pro živočichy; podpora hnízdních možností ptáků, broukoviště, pítek apod.);
 • zařízení a vybavení pro chov domácích zvířat (včetně včel);
 • dřevo a spojovací materiál na výrobu výše uvedených prvků;
 • demonstrační a didaktické prvky a pomůcky;
 • výdaje na exkurze, semináře a konzultace k výuce v zahradě pro pedagogický sbor zaměřené na výuku v zahradě, badatelství, klimatické vzdělávání, pěstitelství nebo senzitivitu;
 • osobní výdaje – pouze v případě DPP; maximálně však do výše 10 000,- Kč/měsíc.

Na rozdíl od minulé výzvy NEJSOU uznatelné náklady na herní prvky (prolézačky, xylofony, dendrofony, tunely, podia, pozorovatelny a další), na pocitové chodníky, proutěné stavby a oplocení.

DPH je uznatelným nákladem, pokud je žadatel neplátce DPH. Povinné spolufinancování je 15 % z rozpočtu.

Pozor! Financování probíhá zpětně, tedy až na základě uhrazených faktur budou zpětně proplaceny uznatelné náklady do výše 85 % rozpočtu. Náklady musí být hrazeny z účtu.

Jaké projekty budou podpořeny?

 • V projektu musí být jasně popsáno, jak budou konkrétní úpravy zahrady a zakoupené prvky přispívat k EVVO – doporučujeme projekt navázat na školní vzdělávací program či plán výchovy a péče případně další konkrétní materiály pro děti a rodiče (plán využití zahrady apod.).
 • Projekt musí navazovat na poslání a vize daného subjektu – doporučujeme zakotvit environmentální principy do stanov spolku, pokud tam zatím nejsou.
 • V projektu musí být popsána udržitelnost zahrady (min. po dobu 3 let), a to dle principů přírodních klimatických zahrad (úsporný vodní management).
 • Do plánování a/nebo realizace projektu musí být zapojena místní veřejnost – např. děti a jejich rodiče, sousedi, místní komunita apod.

Kdy a jak je nutné podat žádost?

Zahájení příjmu žádostí je 3. 10. 2022 v 10:00 hodin. V minulé, podobné výzvě byla alokace vyčerpána druhý den po otevření systému, je tedy potřeba být připraven a žádost začít „naklikávat“ okamžitě ve chvíli otevření systému. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Součástí projektové žádosti je kromě dalších příloh podrobný popis projektuprojektová dokumentace, fotodokumentace stávajícího stavu, nájemní smlouva na dobu min. 3 let, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření.

Kontaktujte nás!

Nabízíme zpracování projektu, jeho podání a také vyúčtování. Na Vás bude zajištění projektové dokumentace (architektonické řešení, průvodní zpráva, osazovací plán atd.).

Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, kontaktujte Ing. Štěpánku Mašlárovou na stepanka.maslarova@gmail.com.

S přípravou projektového záměru neotálejte!